لطفا نظربدیدمن می خوام برم هالیوید

#لگو

 

#logo

 

#برگستره+جهان+دلیلم

 

#حیثیت+کعبه+وخلیلم

 

#متن