جهت دانلود فایل رسم نمودارجابجایی و سرعت و شتاب-زمان دریک سیستم ارتعاش به این آدرس مراجعه نمایید. http://www.noavarangermi.ir/?p=18355

#ترسیم_نمودار_ارتعاش_آ