ببخشیدیك مدت نبودم ولی این ادامه دارد ومن قراردوفصل رابسازم ودراخربرگشتم