شبیه علی اکبرعلی عبداللهی،شبیه شمر رضا مومنی مقدم،شبیه ابن سعدمعین قدوسی،شبیه منقذرضامومنی گروه تعزیه خوانی روستا تیکدر