اقای ارشام كاظمی اگرداری این ویدیو را می بینی لطفا نظربده بقیه اپاراتی هاهم نظربدن