عزیزهای قربونتون برم تا یك سال من نیستم واخرین نكته این اخرین ویدیویی است كه تونستم بزارم ولی بعدیك سال یازودتربرمیگردم