شبیه امام محمدعلی مومنی مقدم شبیه شمررضا مومنی شبیه عبدلله مهدی زنگی آبادی گروه تعزیه خوانی روستا تیکدرسال94