بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


رساله و مطالعات پارک علم و فناوری با رویکرد صنعت ساختمان در شهر تهران

رساله و مطالعات پارک علم و فناوری با رویکرد صنعت ساختمان در شهر تهران


رساله و مطالعات پارک علم و فناوری با رویکرد صنعت ساختمان در شهر تهران بیان مسالهپارک هاي علم و فناوري (Science park) به عنوان يکي از نهادهای اجتماعي و حلقه اي از زنجيره توسعه اقتصادي مبتني بر فناوري، شکل گرفتند در تعريفي ديگر، پارک علم و فناوري سازماني است که با هدف افزايش ثروت در جامعه توسط متخصصان حرفه اي مديريت مي شود و جريان دانش و فناوري را ميان دانشگاه ها، موسسات تحقيق و توسعه، شرکت هاي خصوصي و بازار به حرکت مي اندازد. اين گونه پارک ها از طريق مراکز رشد، سازمان هاي نوآور را تقويت کرده و فرايندهاي زايشي را تسهيل مي کند. پارک علم و فناوري سازماني است که در آن واحدهاي تحقيقاتي مستقل و يا وابسته به سازمان ها و صنايع، مجتمع شده و زير پوشش و حمايت قرار مي گيرند تا به خلاقيت و نوآوري بپردازند. تعميق ارتباط بين دانشگاه ها، سازمان هاي تحقيقاتي، واحدهاي توليدي و مراکز تصميم گيري دولتي در جهت توسعه فناوري و علوم کاربردي، از جمله اهداف ايجاد و توسعه پارک هاي علم و فناوري است فهرست مطالب رساله پارک علم و فناوریفصل اول: کلیات پژوهش (پروپوزال) ۱-۱-مقدمه: 1-2-بیان مساله: 1-2-1-پيشينه پارک فناوري: 1-2-2-جايگاه پارک علم و فناوري: 1-2-3-ويژگي هاي اصلي پارک هاي علمي و فناوري: 1-2-4-پارك هاي علمي و فناوري و دانشگاه ها: 1-2-5-پارك هاي علمي و فناوري و اشتغال: 1-2-6-زايش صنعت از صنعت: 1-2-7-سرويس هاي ممتازي که در پارک هاي علمي و فناوري ارائه مي شوند: 1-3- سوابق مربوط: 1-4- فرضیه ها: 1-5-اهداف تحقیق: 1-6- پرسش تحقیق(مساله تحقیق): 1-7-درصورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران: 1-8-جنبة نوآوری و جدید بودن تحقیق: 1-9-روش کار: 1-9-1-نوع روش تحقیق: 1-9-2-روش گردآوری : 1-9-3-ابزار گرد آوری اطلاعات : 1-9-4-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 1-10-سایت مورد نظر: 1-10-1-معيارهاي مکان يابي پارک هاي علمي و فناوري: فصل دوم: مطالعات پایه بخش اول:پارک علم و فناوری 2-1-مقدمه: 2-1-1- تعريف لغوی پارک: 2-1-2- طراحي باغ و پارك: 2-1-2-1-باغهاي ايران: 2-1-2-2-باغهاي تيمور: 2-1-2-3-باغها و پاركهاي دوره صفويه: 2-1-2-4-باغها و پاركهاي دوره قاجاريه : 2-1-2-5-باغ ها و پاركهاي دوره ي پهلوي: 2-1-3- فضاي سبز در مذهب، تاريخ و ادبيات ايران: 2-1-4-نگرش های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر: 2-1-5-تعریف پارک : 2-1-5-1-انواع پارکها : 2-1-5-2-طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه ها: 2-1-5-3-طبقه بندی پارکهای شهر ی: 2-1-5-3-1-پارکهای شهر در مقیاس همسایگی: 2-1-5-3-2-پارک شهری در مقیاس محله: 2-1-5-3-3- پارک شهری در مقیاس ناحیه : 2-1-5-3-4-پارک شهری در مقیاس منطقه: 2-1-5-4-طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور : 2-1-5-4-1-پارک محله ای : 2-1-5-4-2-پارک های منطقه ای شهری : 2-1-5-4-3-پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر) : 2-1-5-4-4-باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل : 2-1-5-5-کمربندهای سبز : 2-1-6-سیر تحول معماری منظر 2-1-7-پارک فناوری چیست ؟ 2-1-7-1-بررسی یک مفهوم: 2-1-7-2-نام های دیگر و اجزاء: 2-1-7-3-هدف اصلی یک پارک فناوری: 2-1-7-4-جايگاه پارک هاي علمي و فن آوري : 2-1-7-5-انواع مختلف پارك ها: 2-1-7-6-ويژگي هاي اصلي پارك هاي علمي و فن آوري: 2-1-7-7-انكوباتور فناوري: 2-1-8-پیشینه پارک فناوري: 2-1-8-1-انگيزه هاي پيدايش و تأسيس پاركهاي علمي و فناوري: 2-1-8-2-سرويس هايي كه در پاركهاي علمي و فناوري ارائه مي شوند: 2-1-8-3-الزاماتی که در پارك هاي علمي و فناوري ارائه مي شوند. 2-1-8-4-امکاناتی که که در پارك هاي علمي و فناوري وجود دارد: 2-1-9-ويژگي ها و آثار شهرك هاي فناوري: 2-1-10-پارك هاي علمي و فناوري: هرم ارتباطي دولت، صنعت و دانشگاه : 2-1-10-1-زايش صنعت از صنعت: 2-1-10-2-پارك هاي علمي و فناوري و دانشگاه ها: 2-1-11-پارك هاي علمي و فناوري و اشتغال: 2-1-12-جايگاه پارکهاي علم وفناوري را درتوسعه کشور ها: بخش دوم :صنعت ساختمان 2-2-1-تعاریف صنعت: 2-2-1-1- تعریف صنعت: 2-2-2-صنایع ایران : 2-2-3-عوامل تاثيرگذار بر وضع موجود 2-2-3-1-نماي شهر و هويت: 2-2-3-2-راهكار؛نقش قوانين شهري در ارتقاء وضع موجود: 2-2-4-انواع مختلف روشهاي ساختمان سازي در ايران با رويكرد صنعتي كردن ساخت و ساز: 2-2-4-1-ساختمان سازي با روشهاي ابتدائي: 2-2-4-2-ساختمان سازي پيشرفته: 2-2-4-3-ساختمان سازي صنعتي: 2-2-4-4-سيستم هاي پيش ساخته سنگين: 2-2-4-5-سيستم پيش ساخته نيمه سنگين : 2-2-4-6-سيستم هاي ساختماني پيش ساخته سبك 2-2-4-6-1-كارخانه: 2-2-4-6-2-مهندسي و اجرا: 2-2-4-6-3-تحقيقات: 2-2-5مزاياي سيستم پيش ساخته سبك نسبت به روش هاي سنتي: 2-2-6-صنايع پيش ساخته در دنياي امروز: 2-2-7-تعريف پيش ساخته سازي: 2-2-7-1-حالتهاي كلي روشهاي صنعتي كردن ساخت و ساز: 2-2-7-2-ضرورت صنعتی سازی: 2-2-8-تاریخچه صنعتی سازی در ایران: 2-2-9-توسعه پایدار و صنعت ساختمان: 2-2-9-1-منطق بهرهrlm;وری انرژی درکدهای ساختمانی : 2-2-9-2-کاربرد انرژی در ساختمانrlm;ها: 2-2-9-3-ساختمانrlm;های با بهرهrlm;وری انرژی به جامعه سود میnot;رسانند : 2-2-9-4-بهرهrlm;وری انرژی در ساختمانrlm;های جدید : 2-2-9-5-بهرهrlm;وری انرژی تنها یک گزینه برای مالک شخصی نیست : 2-2-9-6-ساختمانrlm;های جدید با بهرهrlm;وری بالا : 2-2-9-7-نیاز به الزامات بهرهrlm;وری انرژی برای ساختمانrlm;های جدید: فصل سوم: اقلیم بخش اول: بستر مطالعاتی 3-1-تاریخچه شهر تهران: 3-1-1-جغرافیای طبیعی تهران: 3-1-3-طول و عرض جغرافیایی: 3-1-4-ارتفاع از سطح دریا: 3-1-5-شیب زمین : 3-1-6-اقلیم تهران: 3-1-7-میانگین دمای هوا و رطوبت: 3-1-8-سرعت و جهش باد: 3-1-9-آلودگی زیست محیطی: 3-1-9-1-آلودگی صوتی: 3-1-9-2-آلودگی آب های زیرزمینی: 3-1-9-3-آلودگی هوا: 3-1-10-جغرافیای انسانی تهران: 3-1-11-موقعییت سایت انتخابی: بخش دوم آنالیز سایت 3-2- محل قرار گیری سایت پروژه 3-2-1-دسترسی ها: 3-2-2-آلودگی های صوتی فصل چهارم: مطالعات کالبدی 4-1-نمونه هاي موردي خارجي: 4-1-1-پاركه فناوري هند: 4-1-2-پارک نرم افزاري کرالا: 4-1-3- پارک علم کاسل: 2-1-4-پارک کانادا Park Technologique du Quebec Metropolitan 4-2-نمونه هاي موردي داخلی: 4-2-1-شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان: 4-2-1-1-طرح جامع شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 4-2-1-2-اجزای شهـــرک: 4-2-2-پارک فناوري پرديس: 4-2-2-1-اهداف و برنامه هاي کلي پارک فناوري پرديس: 4-2-2-2-فهرست تاريخچه: فصل پنجم : طراحی بخش اول :مفاهیم 5-1-مقدمه: 5-1-1-مکان و تعریف آن: 5-1-1-1- ويژگي هاي مکان: 5-1-1-2- ریخت شناسی: 5-1-1-3- اهمیت ویژه در توصیف ریخت شناسی : 5-1-1-4- روح مکان 5-1-1-5- مکان ساختار زده : 5-1-2- پدیده مکان: 5-1-2-1- ساختار مکان : 5-1-2-2- کاراکتر: 5-1-2-3- مکان جدید: 5-1-2-4-ديگر مکان: 5-1-2-5- جا(موقعیت فیزیکی) يا مكان 5-1-2-6-(مکان فیزیکی)جاي واقعي: 5-1-2-7- نا مكاني: 5-1-2-8-مفهوم کلی محیط: 5-1-3-هدایت ارتباطات در محیط: 5-1-4- هدایت معنی در محیط: 5-1-5- هدایت زمان در محیط: 5-1-6- هدایت فضا در محیط: 5-1-7-محيط و انسان : 5-1-8-انگیزش و تعامل اجتماعی در محیط : 5-1-9- قابلیت های محیط: 5-1-10- قرارگاه رفتاری : واحدی برای تحلیل محیط و طراحی: 5-1-11- انواع فضاهاي قابل ادراک توسط انسان : بخش دوم:ریز فضاها 5-2-ریز فضا های پروژه در قالب جدول های زیر است: 5-2-1-ساختمان تحقیقاتی : 5-2-2-ساختمان مطالعاتی : 5-2-3-ساختمان نمایشگاهی : 5-2-3-ساختمان اصلی : منابع و ماخذ: فرمت فایل : Word تعداد صفحات : 152 صفحه
تاریخ باز نشر :
زمان : 3 ماه پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 5

فنی و مهندسی » معماری
برچسب ها : #

#


نمونه سوال انگلیش تایم 1 آهنگ بی کلام باور کن گوگوش گزارش کار تهیه رنگدانه آهن (آبی پروس) گزارش کار تهیه رنگدانه آهن (آبی پروس) گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl آموزش کار با استریونت دانلود فایل صوتی ریلکسیشن جاکوبسن تحقیقات درمورد خیام درباره ی زندگی یک فرد موفق تحقیق کنید و راز موفقیت اورا در کلاس برای دوستانتان بیان کنید http://vampir3.blogsky.com/1386/Subscribe.bs دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی سیاوش قمیشی نظریه های یادگیری دکتر سیف pdf http://vampir3.blogsky.com/1386/Subscribe.bs چگونه می توانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان شویم عکس زناشویی زن و مرد آهنگ بی کلام ثانیه ها امین بانی آهنگ بی کلام ثانیه ها امین بانی