بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


رساله و مطالعات مجتمع تجاری با رویکرد تعاملات اجتماعی در شهر تهران

رساله و مطالعات مجتمع تجاری با رویکرد تعاملات اجتماعی در شهر تهران


رساله و مطالعات مجتمع تجاری با رویکرد تعاملات اجتماعی در شهر تهران بیان مساله : اندیشه ایجاد یک مرکز تجاری بزرگ و گسترده در یک مجموعه شهری در حقیقت بازتابی از رشد فیزیکی و اجتماعی آن می باشد. با توجه به افزایش .جمعیت بی رویه در دهه اخیر و به دنبال آن رشد . بی رویه شهر ها در همین سالها نسبت به گذشته ، همچنین رشد فرهنگی و اجتماعی خاص مانند بالا رفتن سطح زندگی و توقع ساکنان موجب عدم توانایی مراکز تجاری محله و حتی منطقه در پاسخگویی به نیاز مردم گردیده است به طوری که شهروندان به ویژه ساکنان بافت های شهری .جهت تهیه مایحتاج و اجناس مورد نیاز خود ناگزیرند به مراکز تجاری در قسمت های دیگر و بازار مراجعه نمایند،که این خود مستلزم صرف وقت ، انرژی و هزینه است. همچنین از سوی دیگر عدم توجه کافی طراحان به شرایط و مقتضیات جامعه شهری در طراحی فضاها ،منجر به عدم اجرا ودر نظر نگرفتن فضاهای خاص می گردد زیرا بسیاری از مجتمع های تجاری نهایتا به فروشگاه و راهرو و وید ختم می گردد. فهرست مطالب رساله و مطالعات مجتمع تجاری با رویکرد تعاملات اجتماعی در شهر تهران :فصل اول کلیات پژوهش 1-1-مقدمه: 1-2-بيان مسئله: 1-3- سوابق مربوطه: 1-3-1-سابقه بناهای اجرا شده: 1-4-فرضيه ها: 1-5-اهداف: 1-6- روش کار: 1-6-1-نوع روش تحقيق: 1-6-2- روش گردآوري اطلاعات: (ميداني ـ کتابخانه اي و غيره) 1-6-3- ابزار گردآوري اطلاعات: (پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فيش، جدول و 1-6-4- روش تجزيه و تحليل اطلاعات: 1- 7- مفاهیم 1-7-1- معنی محیط ساخته شده : 1-7-2- (هویت) از نظر راپاپرت 1-7-3-ماهیت محیط : 1-7-4-انگیزش و تعامل اجتماعی در محیط: 1-7-5-قابلیت های محیط: 1-7-6-فرایند های بنیادین رفتار انسان: 1-8-سایت مورد برای مجتمع تجاری: 1ـ 8ـ1- اصول مکان یابی مجتمع تجاری: 1-8-2-مکان یابی مجتمع تجاری و تأثیر آن بر جامعه: 1-8-3- علل انتخاب منطقه 2 به عنوان سايت مورد طراحي: 1-8-4-سایت مورد نظر: فصل دوم: مطالعات پایه بخش اول:تاریخچه و بیشینه 2-1-1-مقدمه: 2-1-2-تاریخچه تجارت در ایران: 2-1-2-3-نگاهی به تاریخ تجارت ایران: 2-1-2-4- تجارت زمینه پیدایش بازارهای در شهرهای ایران: 2-1-2-5- بازار تجارت در ایران قدیم: 2-1-2-6-پیشینه تاریخی بازار 2-1-2-6-1- بازار از دوره کهن تا دوره ماد: 2-1-2-6-2-بازار از دوران ماد تا آغاز دوران اسلامی: 2-1-2-6-3- بازار در دوران اسلامی: 2-1-3- تعریف بازار: 2-1-3-1-پیدایش بازار: 2-1-3-2-بررسی هویت بازار در ایران: 2-1-3-3-روند شکل گیری فضای کالبدی بازار: 2-1-3-4-تعریف واژه بازار: 2-1-3-4-1- بازارهای دائمی (شهری): 2-1-3-4-2- بازارهای کوتاه مدت یا بازارچه: 2-1-3-4-3- بازارهای ادواری 2-1-4-نظام فظایی و کارکرد بازارهای سنتی و جدید: 2-1-5-کارکردهای بازار: 2-1-6-ابعاد مختلف بازارها: 2-1-6-1- بازار از دیدگاه اجتماعی: 2-1-6-2-بازار از دیدگاه سیاسی: 2-1-6-3- بازار از دیدگاه معماری: 2-1-6-1-بازار و مراکز خرید از دیدگاه دوره معماری: 2-1-6-4- بازار از دیدگاه شهرسازی: 2-1-7-مرکز خرید شهری ـ پاساژها: 2-1-8- مجتمع های تجاری: 2-1-8-1- اهداف کلی ایجاد مراکز تجاری: 2-1-8-2- تاریخچه مراکز تجاری 2-1-8-3- تاریخچه مراکز تجاری در ایران: 2-1-8-4-مرکز خرید امروزی: 2-1-8-5-مجتمع های تجاری از دو جهت برای شهرداری ها کاربرد دارند: 2-1-8-6-فضاهای خرید را با توجه به سه عامل قابل تقسیم بندی است: بخش دوم : مطالعات اقتصادی ایران در زمینه مجتمع تجاری 2-2-مطالعات اقتصادی ایران در زمینه مجتمع تجاری 2-2-1سهولت و دسترسی مناسب و سریع: 2-2-2- اندازه سایت: 2-2-2-1- زمین مناسب: 2-2-2-2-دسترسی به تأسیسات زیربنایی: 2-2-2-3- پتانسیل فروش: 2-2-2-4- تحلیل جمعیتی منطقه : 2-2-3-جذابیت برای دعوت پذیری بیشتر: 2-2-4-دسته بندی جذابیت در مجتمع های تجاری: 2-2-4-1-عوامل بصری: 2-2-4-2-عوامل جذاب در طراحی مجتمع تجاری: 2-2-4-2-1-نمای بیرونی: 2-2-4-2-2-نمای داخلی: 2-2-5- تبلیغات: 2-2-6-ترافیک پیاده در مجتمع تجاری: 2-2-7-عوامل غیر بصری 2-2-8-ارائه خدمات: 2-2-9- عرضه کالا با قیمت مناسب: 2-2-10-رفتار مناسب فروشندگان: 2-2-11-جداسازی انواع ترافیک: بخش سوم : تعاملات اجتماعی و نقش آن در مراکز تجاری 2-3-مقدمه: 2-3-1-کارکرد بازار: 2-3-2-تعاملات اجتماعی: 2-3-3-اجتماعپذیری و حیات جمعی: 2-3-4- فضاي عمومی: 2-3-5-تعامل اجتماعی در فضاهاي عمومی: 2-3-6-نقش وجایگاه کنونی مجتمع هاي تجاري: 2-3-7-حس امنیت در فضاهاي تجاري: 2-3-8-عوامل مؤثر بر حضورپذیري 2-3-8-1-یکپارچه کردن و گوناگونی فعالیتها در فضاهاي تفریحی: 2-3-8-2-کشش و خوانایی محیط: 2-3-8-3-باز کردن دید یا نفوذپذیري: 2-3-8-4-غناي حسی 2-3-9-پایداري اجتماعی: فصل سوم: روش تحقیق 3- روش تحقیق ( تحلیل توصیفی داده ها ) 3-1 مقدمه 3-2- تغییر همبستگی دو متغیری 3-4- اطلاعات دموگرافیک 4-3-1-فراوانی بر حسب متغیر سن: 4-3-2-بررسی فراوانی بر حسب متغیر میزان تحصیلات: 4-3-3- بررسی فراوانی بر حسب متغیر شغل: 4-3-4-تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت: 3-4-5- بررسی فراوانی بر حسب سن: 3-5- توصیف سنجش متغیر ها در مطالعات میدانی 3-6- تحلیل استنباطی داده ها: 3-5-1. فرضیه اصلی فصل چهارم بررسی نمونه موردی بخش اول:نمونه های داخلی 4-1-1-مرکز خرید تیراژه: 4-1-1-1-موقعیت طرح: 4-1-1-2-طراحی و ساخت: 4-1-1-3-ایده طراحی: 4-1-1-4-طراحی: 4-1-1-5-فضای داخلی: 4-1-1-6-نمای مجموعه: 4-1-1-7-برنامه ریزی پروژه: 4-1-1-8-سازه: 4-1-1-9-تأسیسات: 4-1-2-بازار بین المللی پردیس 2 کیش: 4-1-2-1-ایده اصلی: 4-1-2-2-فرم مجموعه: 4-1-2-3-ایده ساماندهی فضای پروژه: 4-1-2-4-اهداف طراحی: 4-1-2-5-طراحی: 4-1-2-6-فضای شهری: 4-1-2-7-فضاهای خدماتی: 4-1-2-8-سازه: 4-1-2-9-تأسیسات برق و مکانیک: 4-1-2-10-مصالح مصرفی: بخش دوم :نمونه های خارجی 4-2-1-مجتمع تجاری BERCY2: 4-2-2-ساختمان سلفریجرز در بیرمنگام: 4-2-2-1-اسکلت فولادی: 4-2-2-2-زیر لایه سازه ای نما: 4-2-2-3-روکش نما: 4-2-2-4-راهبردهای مربوط به تأسیسات ساختمانی: فصل پنجم: سایت و اقلیم بخش اول:شهر تهران 5-1-1- تاریخچه شهر تهران 5-1-2- جغرافیای طبیعی تهران: 5-1-3- طول و عرض جغرافیایی: 5-1-4-ارتفاع از سطح دریا: 5-1-5- شیب زمین : 5-1-6- زلزله: 5-1-7- اقلیم تهران: 5-1-8- آلودگی زیست محیطی: 5-1-8-1- آلودگی صوتی 5-1-8-2-آلودگی آب های زیرزمینی: 5-1-9-جغرافیای انسانی تهران: 5-1-9-1- نژاد: 5-1-9-2- زبان: 5-1-9-3- مذهب: 5-1-9-4- جمعیت: بخش دوم:سایت 5-2- محل قرار گیری سایت پروژه 5-2-1-دسترسی ها: 5-2-2-آلودگی های صوتی: فصل ششم: 6-1- مقدمه: 6-1- برنامه فیزیکی: 6-2- نتایج به دست آمده از مقایسه تطبیقی در نمونه های موردی: 6-4- آغاز شکل گیری مفاهیم اولیه طرح : 6-4- آلترناتیو های طراحی : 6-4-1- آلترناتیو 1: 6-4-2- آلترناتیو 2: 6-4-3- آلترناتیو 3: 6-4-4- آلترناتیو 4: 6-5-سایت آلترناتیو 4: منابع و ماخذ: فرمت فایل : Word تعداد صفحات : 164 صفحه
تاریخ باز نشر :
زمان : 3 ماه پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 11

فنی و مهندسی » معماری
برچسب ها : #

#

#


نمونه سوال انگلیش تایم 1 آهنگ بی کلام باور کن گوگوش گزارش کار تهیه رنگدانه آهن (آبی پروس) گزارش کار تهیه رنگدانه آهن (آبی پروس) گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl آموزش کار با استریونت دانلود فایل صوتی ریلکسیشن جاکوبسن تحقیقات درمورد خیام درباره ی زندگی یک فرد موفق تحقیق کنید و راز موفقیت اورا در کلاس برای دوستانتان بیان کنید http://vampir3.blogsky.com/1386/Subscribe.bs دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی سیاوش قمیشی نظریه های یادگیری دکتر سیف pdf http://vampir3.blogsky.com/1386/Subscribe.bs چگونه می توانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان شویم عکس زناشویی زن و مرد آهنگ بی کلام ثانیه ها امین بانی آهنگ بی کلام ثانیه ها امین بانی