بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


bestofday

دانلود مقاله آسیب شناسی حاشیه نشینی و راهبردهای پیشگیری


دانلود مقاله آسیب شناسی حاشیه نشینی و راهبردهای پیشگیری آسیب شناسی حاشیه نشینی و راهبردهای پیشگیری چکیده مستندات موجود از دهه ی 1950میلادی به بعد گواه نوعی شیوه زیست بشری در برخی جوامع است که با تفاوت در تعریف به عنوان مسکن های:کنترل نشده،غصبی،حاشیه ای وخود ساخته شهری خوانده شده اند. در جهان امروز ، پدیده حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی درمادر شهرها و کلانشهرها امری اجتناب ناپذیر و از جمله چالشnot;های فرا روی مدیریت شهری است. آهنگ شتابان مهاجرتnot;های بیnot;رویه از روستا به شهر، علاوه بر دامن زدن به نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حاشیه نشینی شهری را نیز پدید آورد. در واقع فقر روستایی به فقر شهری با کلیه محرومیتnot;های آن تغییر مکان میnot;دهد. شتاب گرفتن مهاجرتnot;های داخلی و افزایش سریع جمعیت شهرها ، به پیدایش صورتnot;های گوناگون حاشیه نشینی در داخل محدوده و خارج از محدوهnot;های شهری و نیز در بافتnot;های انحطاط یافته و فقیرنشین شهرهای بزرگ میnot;انجامد. رشد نامتعادل اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی موجود نابرابریnot;ها و عدم توازون جغرافیایی (فاصله شهر و روستا)میnot;شود و در پی آن گروههای متعدد روستائیان به شهرها مهاجرت و نه تنها جذب فعالیتnot;های اقتصادی مولد شهری نمیnot;شوند بلکه در جامعه و فرهنگ شهری نیز ادغام نشده و به جدای گزینی مکانی و ایجاد سکونتnot;گاههای غیررسمی میnot;نمایند. حاشیه نشینی به بخشی از توسعه شهری اطلاق میnot;شود که بدون برنامهnot;ریزی، کنترل و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی توسط تودهnot;ای از مردم که عمدتاً فقرا و اقشار کم درآمد شهری و مهاجران روستایی میnot;باشند، ایجاد میnot;شود. در محلات حاشیه نشین نرخ جرایم و بزهکاری به علت تراکم بالای جمعیت، فقر فزاینده، شکستگی ساختارها و ایجاد گسستnot;ها اجتماعی، تضعیف پیوندهای اجتماعی و همچنین رهایی افراد از فشار افکار عمومی و کنترل رسمی ، بالا ارزیابی میnot;شود. در واقع می توان اظهار داشت که نسبت معنی-داری بین حاشیه نشینی (سکونتnot;گاههای غیررسمی) با جرم و آسیبnot;های اجتماعی وجود داشته و مناطق حاشیه نشین به مثابه جزیرهnot;های آسیب زای شهری، از منابع اصلی جرم و بزهکاری به شمار میnot;آیند. تحقیقات نشان میnot;دهند که مناطق حاشیه نشین به دلیل شرایط محیطی و وجود عناصر نامساعد و همچنین به دلیل بافت ناهمگون اجتماعی و فرهنگی از جرم خیزترین مناطق شهری محسوب میnot;شوند. این مقاله به بررسی نسبت حاشیه نشینی با جرم و آسیبnot;های اجتماعی پرداخته و تلاش دارد ضمن تحلیل چند بعدی این مسئله، به معرفی سیاستnot;ها و راهبردهای اجرایی به منظور پیشگیری از جرم و انحرافات اجتماعی در مناطق حاشیه نشینی بپردازد. مفاهیم کلیدی: شهر،حاشیه نشینی،سکونتگاه های غیررسمی،جرم،آسیب های اجتماعی مقدمه از دیرباز ثابت شده است که تبهکاری در شهر به نسبت تبهکاری در روستا خیلی بالاتر است. (کسن، 1385: 115) مطالعه نواحی و مناطق حاشیه نشینی و سکونت گاه های غیررسمی که از آن تحت عنوان چالش شهری نام می برند، از جمله مباحث و موضوعاتی است که در صدر مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جهان، به ویزه در ممالک در حال توسعه است. حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی ، مسأله ای گذرا و با ابعاد محدود نبوده و توافقی بر بقای باز تولید و بسط آن وجود دارد که حاکی از عدم کفایت راه حل ها و سیاستnot;های متداول شهری است و رهیافت ها و اقدامات نوینی را می طلبد. (صرافی، 1381: 5) حاشیه نشینی زاییده رشد شهرنشینی ناهمگون است. فقر اقتصادی و عدم دسترسی مهاجران به مشاغل متعارف رسمی شهری موجب میnot;شود آنان مکانnot;هایی را برای زندگی برگزینند که اغلب فاقد هرگونه تسهیلات شهری هستند و عمدتاً غیرقانونی و خارج از ضوابط ساخته میnot;شوند. این مناطق بیش از سایر مناطق شهر مخفی گاه انواع فعالیتnot;عای غیرقانونی است و اغلب با جرایم بیشتری نسبت به مناطق درونی شهر رو به رو هستند. حاشیه نشینی علاوه بر اثرات کالبدی و فیزیکی و ایجاد ناهمگونی در سیمای شهر، دارای تأثیرات اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد. تحقیقات نشان میnot;دهد که مناطق حاشیه نشین به دلیل بافت ناهمگون اجتماعی ndash; فرهنگی از جرم خیزترین مناطق شهری محسوب میnot;شوند. از این رو است که از مناطق حاشیه نشین به عنوان جزیره های آسیب نام می برند. از دیدگاه برنامهnot;ریزی شهری، حاشیه نشینی به توسعه شهری اطلاق میnot;شود که بدون برنامهnot;ریزی، هدایت، کنترل و بدون رعایت مقررات شهرسازی توسط مردم ایجاد میnot;شود. جرم ، به هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون مجازاتی برای آن تعیین شده باشد و نوعی آسیب یا خسارت را همراه خود داشته باشد، اطلاق می شود. جرایم شهری، آن بخش از ناهنجاریnot;های اجتماعی-اند که در نتیجه پیدایش شهرنشینی و تشدید مشکلات ناشی از آنها پدیدار گشته و در سطوح مختلف خود موجب آسیبnot;های ساختاری و کارکردی برای جامعه شهری میnot;شوند. سؤالات تحقیق سؤالات اصلی این تحقیق عبارت است از: 1- حاشیه نشینی چیست و چگونه تبیین می شود؟ 2- چه نسبتی بین حاشیه نشینی و جرم وجود دارد؟ 3- برای کاهش میزان جرم در مناطق حاشیه نشینی چه سیاست های پیشگیرانهnot;ای باید اتخاذ نمود؟ روش تحقیق این طرح با استفاده ازروش تحقیق اسنادی (documentary) به اجراء در آمده است. ابزار گردآوری اطلاعات، دادهnot;های ثانویه (Secondary data) مبتنی بر اسناد و مدارک (documents) بوده است. جامعه آماری این طرح، حاشیه نشینان میnot;باشند. روش نمونهnot;گیری، خوشهnot;ای بوده و تعداد 200 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. واحد آماری تحقیق، خانوار میnot;باشد. تعریف وتیپولوژی حاشیه نشینی حاشیه نشینان کسانی هستند که در شهر سکونت دارند ولی به علل و عواملی نتوانستهnot;اند جذب نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر شوند و از خدمات شهری بهره مند گردند. ( عابدینی در کوش، 1364: 137) اگرچه به نظر می آید مهاجرت عامل اصلی شکل دهی و رشد مناطق حاشیه نشینی در شهرهاست، ولی واقعیت این است که بخشی از حاشیه نشینان ساکنین همیشگی شهر می باشند که به علت فقر اقتصادی در واحدهای مسکونی غیر متعارف ، غیر استاندارد و غیر رسمی زندگی می کنند؛ واحدهایی که بعضاً از حداقل امکانات و ملزومات بهداشتی و رفاهی محروم می باشند. تصویری که جارلز آبرامز از حاشیه نشینی ارایه می دهد ساختمان و یا بخشی از هشر است که در آن ویرانی، نارسایی عرصه خدمات درمانی ، تراکم جمعیت در واحدهای مسکونی، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی از عوارض طبیعی دیده می شود. (شکوهی، 1367: 41) پی فول معتقد است که مناطق دارای نرخ بالای بزهکاری از ویزگی های خاصی چون، بی ثباتی جمعیت، تنوع نژادی، جابجایی مکانی رو به تزاید و فقر اقتصادی برخوردار می باشند. (Pfohl, 1984: 149-150) پارک، از بین رفتن همبستگیnot;های محلی و تضعیف موانع و مناهی گروه اولیه زیر نفوذ محیط شهری را تا حد زیادی عامل افزایش جرم و جنایت در شهرهای بزرگ میnot;داند. پارک انسان حاشیه نشین را شخصیّتی می داند که از حاصل برخورد با پیوند و نظام فرهنگی متفاوت و احیاناً متخاصم ظهور میnot;نماید. به نظر پارک، چنینی موجود دو رگهnot;ای در زمان واحد نسبت به هر دو نظام احساس همبستگی و تعلق دارد، ولی درعین حال خود را نسبت به هیچ کدام، کاملاً متعلق و متمایل نمیnot;داند. ( انصاری، 1369: 21) حاشیه نشینی از نظر سکونت اولیه، به سه دسته طبقه بندی می شوند: 1- حاشیه نشینی بومی 2- حاشیه نشینی غیربومی 3- حاشیه نشینی دو گانه حاشیه نشینی بومی، شامل آن دسته از حاشیه نشینان است که غیر مهاجراند. اینها از بدو تولد تاکنون در منطقه حاشیه نشین سکونت دارند. حاشیه نشینان غیر بومی، شامل مهاجرانی هستند که از روستاها و شهرهای دیگر کشور به این مناطق کشیده شده اند. حاشیه نشین دوگانه، فردی است که از کشوری دیگر به کشور دیگر رفته است. این افراد عمدتآً از افغانستان و کشورهای عربی به ایران آمدهnot;اند. حاشیه نشینی از نظر جنبهnot;ها هم بر دو نوع است: 1- حاشیه نشینی اجتماعی: در این نوع حاشیه نشینی افراد از نظر ویژگیnot;های اجتماعی مثل زبان ورفتار، احساس حاشیهnot;ای دارند. این امر در میان مهاجرانی که از نظر نزاد، قوم، مذهب و حتی طبقه با ساکنان مقصد متفاوتnot;اند، بیشتر به چشم میnot;خورد . احساس حاشیهnot;ای از بعد حاشیهnot;ای باعث میnot;شود تا مهاجران احساس بیnot;هویتی کنند و در دوراهی قرار گیرند. در این موقع است که با تشکیل گروهnot;ها و باندها، سعی در مخفی نگاه دانستن ویژگی حاشیهnot;ای خود دارند. 2- حاشیه نشینی اقتصادی: درآمد پایین، مهارت پایین، تحصیلات پایین، مشاغل پایین و کاذب از ویژگیهای حاشیه نشین اقتصادی است. 3- حاشیه نشینی سیاسی: این نوع حاشیه نشینی ناشی از فقدان مشارکت آنها در ساختnot;های نهادی نظام سیاسی است. مبانی نظری صاحبnot;نظران معتقدند میزان جرایم شهری با درجه توسعه شهری در رابطه است. به موازات جمعیت شهری، میزان جرایم بالا میnot;رود. (شکوئی، 1365: 102) به نظررابرت پارک، تراکم و تحرک جمعیت ( از ویژگیnot;های بارز شهر) مترادف با حضور جرم، طلاق و اختلافات روانی است و شاخص مناسب اندازهnot;گیری آن آنومی است. رشد شهرها مساوی است با جایگزین روابط غیر مستقیم و ثانوی به جای روابط مستقیم و چهره به چهره . بر پایه نظریه پارک، شهر بهترین مکان برای ظهور بی سازمانی است، بخصوص به واسطة خللی که به زندگی خانوادگی و روابط همسایگی یعنی به پاسداری عادت و سنن وارد میnot;آورد. پارک ( و همکاران وی) دست یافتند که: 1- شهر مملو از جمعیت و تنوع فرهنگی است،2- جامعه شهری فاقد نظام اجتماعی همگون و یگانه است، 3- فاصله طبقاتی در شهر بسیار زیاد است، 4- شهر از نرخ بالای مهاجرین برخوردار است و 5- در شهر میزان جرایم بالا است. کلینارد اظهار میnot;دارد زاغه نشینی (Slum) بر اثر رشد شهرها به وجود میnot;آیند. انحرافات و بزهکاری در مناطق حاشیهnot;ای زیاد است و حاشیه نشینی منبع اصلی جرم و جنایت است. ویرث (Wirth, 1938) کوشیده است تا نشان دهد که تغییرات و الگوهای تجمعات انسانی معلول سه عامل اندازه (Size)، تراکم (Density) و ناهمگونی (Heterogenous) است. افزایش در تراکم، روابط فیمابینی افراد (Interpersonal) را کاهش داده و منجر به افزایش آزادیnot;های فردی میnot;شود و این وضعیت بر نابسامانی اجتماعی و جرم اثر میnot;گذارد. مطالعه برنارد لندر (B.Lander) نشان میnot;دهد که در مناطق دارای جمعیت ناپایدار، میزان بیnot;سازمانی اجتماعی بیشتر است. جمعیت ناپایدار از ویژگیnot;های مناطق حاشیه نشینی است. کتله، فیزیکدان و منجّم بلژیکی به کمک اعداد و ارقام ، همبستگی و ارتباط محیط جغرافیایی و جرم را نشان داد. به اعتقاد وی ، جرایم ارتکابی در یک جامعه و نوسانات متناوب آن مانند یک تابع ریاضی وابسته به تغییرات شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان و مکان می باشد.(Anselin, 2000:216) به زعم گسن (Gassin) بیشترین تبهکاری شهر مربوط به کیفیّت شهرسازی است تا بر اثر خود شهرنشینی. بدین سان احتمالاً مناطق بزهکاری در شهر وجود دارند.(گسن، 1385:116)وی می افزاید:شهرنشینی با آهنگ شتابان گسترش میnot;یابد و امکانات و تسهیلات زیر بنایی و اجتماعی شهری نیز متناسب با افزایش جمعیت شهرها تامین نمی شود در چنین شرایطی، زاغه ها و آلونک های حاشیه ای که از سوی مهاجران تازه وارد و تهیدستان بر پا شده، به وجود میnot;آیند. هیراسکار (Hirsaskar, 1989) معتقد است که مناطق حاشیهnot;ای (Marginal) بیش ازسایر مناطق شهر مخفی گاه انواع فعالیتnot;های غیرقانونی است و اغلب جرایم بیشتری نسبت به مناطق درونی شهر رو به رو هستند. از آنجا که خصویت ذهنی ساکنان مناطق حاشیه نشین کاملاً متأثر از محیط زندگی آنهاست، فرد حاشیه نشین معمولاً خصوصیات اخلاقی و ارزش های منحطی دارد از این رو به آسانی جذب فساد، بزهکاری، جرم و جنایت، فسق و فجور، میگساری و شرکت در فعالیتnot;های مخفی مربوط به مواد مخدر میnot;گردد. ویژگیnot;های حاشیهnot;نشینی و حاشیه نشینان ویژگیnot;های رایج و بارز مناطق حاشیه نشینی و انسان حاشیه نشین عبارتند از: 1- حاشیه نشینی ناشی از فقر است. 2- حاشیه نشینی ناشی از تشدید نرخ مهاجرتnot;های روستایی - شهری است. 3- در مناطق حاشیه نشینی، اشتغال غیر رسمی ، غیر مولد و انگلی وجود دارد. 4- در مناطق حاشیه نشینی فرهنگ فقر وجود دارد. 5- در مناطق حاشیه نشینی تقدیرگرایی (Fatalism) حاکم است. 6- حاشیه نشینان سواد پائینی دارند. 7- حاشیه نشینان درآمد پائینی دارند. 8- نرخ بیکاری در مناطق حاشیه نشینی بسیار بالاست. 9- حاشیه نشینان در سکونتگاه های غیر متعارف و غیراستاندارد زندگی می کنند. 10- تراکم جمعیت در مناطق حاشیه نشین بسیار بالاست. 11- میزان کار کودکان در مناطق حاشیه نشین بسیار بالاست. 12- میزان انحراف و جرم در مناطق حاشیه نشین بسیار زیاد است. 13- از نظر اجتماعی و فرهنگی، بافتی جدا از بافت جامعه شهری دارند.(محسنی، 1387) اوصاف عمومی نواحی حاشیه نشینی که با جرم و جنایت ملازمه دارد، عبارتند از: 1- چهره نامطلوب شهری 2- پایین بودن بهداشت عمومی 3- پایین بودن سلامت روانی و جسمی 4- فقدان شغل مناسب و درآمد کافی 5- وجود خرده فرهنگ متعدد 6- تراکم بالای جمعیت 7- ضعف امکانات رفاهی و آموزشی 8- گستردگی فقر 9- گسترش مواد مخدر و اعتیاد 10- خاستگاه انحرافات و جرایم تبعات منفی حاشیه نشینی تبیین حاشیه نشینی با شروع توسعه برون زایی کشور و در جهت همه گیر ساختن الگوی مصرف خاص سرمایه داری غربی، شهر مرکزی در دستور کار قرار گرفته، رابطه سنّتی سه نظام معیشتی (عشایری، روستایی، شهری) گسیخته و ایل و روستا به ساختارهای مجزا و در حال فروپاشی بدل شدند، ناتوانی زیر ساختی کشور برای جذب غیر متمرکز الگوی مصرف، سبب تمرکز فوق العادهnot;ی شبکه شهری در پایتخت و با شدتی به مراتب کمتر، در چند شهر دیگر شده است، تمرکز شدیدی شبکه ماکروسفال شهری، سبب تشدید مشکلات شهری و از جمله سرپناه و مسکن میnot;گردد و از آنجا که نعم مادی و خدادادی بر اساس قشربندی و سلسله مراتب اجتماعی توزیع میnot;شود و گروهی با نداشتن سرپناه روبرو میnot;شوند( پیران، 1366: 46). این امر منجر به شکل گیری سکونتگاه های نابسامان و حاشیه نشینی در شهرها میnot;گردد. عللی که در سطح خرد زمینه ساز پیدایش و شکل گیری حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی میnot;شود عبارتند از: 1- ضعف برنامهnot;های بخشی مشخص و مؤثر برای پاسخگویی به نیاز سرپناه کم درامدها در توزیع جغرافیایی مناسب. 2- عدم پیش بینی فضای مسکونی کافی و مناسب اقشار کم درآمد در طرح های کالبدی شهری و اعمال استانداردهای خارج از استطاعت ایشان 3- دسترسی ناچیز به نظام های رسمی اعتباری و وام مسکن برای کمر درآمدها ، به ویژه شاغلین در بخش غیر رسمی 4- وجود باندهای قدرت نامشروع وسوداگران زمین باز به موازات اهمال و ناتوانی در نظارت و کنترل ساخت و سازها، به ویژه در فضای بینابینی شهرها. 5- فقدان نهادسازی برای تجهیز و تجمیع منابع اقشار کم درآمد و عدم حمایت و هدایت دولت در مورد خانه سازی خودیار(صرافی ، 1381: 7). 6- وضعیت جغرافیایی و اجتماعی محلات حاشیه نشین موقعیت خاص محلات حاشیه نشین ، کوچه و پس کوچهnot;ها ، ازدیاد جمعیت، راه داشتن خانهnot;ها به همدیگر ، این محلهnot;ها را مکان مناسب برای مخفی شدن یا فرار بزهکاران از چنگال عدالت قرار داده است. علاوه بر این برخورد نامناسب و بد پلیس در این مناطق و سوء ظن همیشگی که نسبت به اهالی این مناطق بوده است سبب آن شده آنها اعتماد چندانی به پلیس و اعتقادی به کارآ بودن ضابطین نداشته باشند، به همین خاطر گزارشnot;های کمتری از وقوع جرم میnot;دهند. عامل دیگر، آشناییnot;ها و پیوندهای خانوادگی و دوستانهnot;ای است که بین اهالی این مناطق به چشم میnot;خورد چرا که بیشتر اهالی همدیگر را میnot;شناسند و یا با یکدیگر رابطة فامیلی دارند به همین خاطر کمتر اعلام جرم میnot;کنند. دلیل آن هم این است که اکثر مجرمین در این مناطق بومی هستند و آنها نیز اجازه فعالیت غیرقانونی به بیگانه ها و غریبه ها را در قلمروی خود نمی دهند. آسیب شناسی حاشیه نشینی پیامد و تبعات منفی سکونت گاههای غیررسمی و حاشیه نشینی عبارتند از : 1- حاشیه نشینی، چالشی فراروی توسعه پایدار شهری یکی از آثار و پیامدهای توسعه فیزیکی ناموزون و نامتعادل شهری حاشیه نشینی در شکل غیرقانونی است. اسکان غیر قانونی به سبب گسترش فقر و نیز به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه های سنگین برای حل مشکلات تصویری جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری تلقی شده است. نه تنها هیچ کدام از رهیافتnot;های توسعه پایدار و استراتژی توسعه شهری را در وضعیت حاشیه نشینی نمی-بینیم، بلکه حاشیه نشینی باعث افزایش میزان جرم و آسیبnot;های شهری میnot;گردد. 2- حاشیه نشینی و افزایش جرم در محلات حاشیه نشین همان قدر که امکان ارتکاب جرم و جنایت در آن زیاد است، به همان اندازه رقم سیاه بزهکاری (Dark Number) در آن موجود است. اعمال مجرمانه رایج در حاشیه شهرها اعمال خلاف و مجرمانه در مناطق حاشیه نشین شهر، به دو دسته تقسیم بندی میnot;شوند: 1- اعمال مجرمانه قبل یا در حین شکل گیری حاشیه نشینی؛ شامل : 1-1 تغییر کاربردی اراضی 2-1 تصرف عدوانی 3-1 فروش مال غیر 4-1 ساخت و سازهای غیر مجاز 2- اعمال مجرمانه بعد از شکل گیری حاشیه نشینی؛ شامل: 1-2 سرقت و اخفای اموال مسروق 2-2 اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی 3-2 نزاعnot;های دسته جمعی 4-2 قتل عمد 5-2 تخریب اموال عمومی 6-2 مزاحمت و ممانعت از حق 7-2 اخاذی و تهدید برای کسب مال دیگری 8-2 خشونتnot;های جنسی 9-2 روسپیگری 10-2 کودک آزاری فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد تعداد صفحات این مقاله 15 صفحه پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
تاریخ باز نشر :
زمان : 8 ماه پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 20

کتاب ، جزوه » گوناگون
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703 باکتری پروتئوس دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات