گزارش کار آزمایش توزیع دما در فین بلند در این آزمایش با اندازه گیری توزیع دما در زمان های متفاوت و در مکان های مختلف دو فین بلند از جنس های آلومینیوم و برنج میخواهیم ضریب انتقال حرارتی وضریب انتقال حرارت جابجایی را در طول این دو فین بدست آوریم.