بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


مقالات کامل پنجمین یافته های پژوهشی کشاورزی شمال غرب کشور

مقالات کامل پنجمین یافته های پژوهشی کشاورزی شمال غرب کشور


مقالات کامل پنجمین یافته های پژوهشی کشاورزی شمال غرب کشور در این بخش 147 مقاله موجود می باشد که برای راحتی دانلود در یک فایل زیپ قرار گرفته است. برای هر مقاله قیمت کمتر از 50 تومان در نظر گرفته شده است. لازم به توضیح است که قیمت هر یک از مقالات در سایت های مختلف، به طور جداگانه 2000 تومان می باشد. لیست مقالات این بخش: اثر سطوح مختلف مخلوط اسیدهاي آلی و دو منبع مکمل متیونین بر جمعیت میکروبی روده جوجه هاي گوشتی بررسی صفات تولید مثلی در گوسفند، ماکویی و اثر عوامل مختلف در باروري اثر افزودن آنزیم و اسید آلی در جیره هایی بر پایه گندم بر خصوصیات مرفولوژیکی روده جوجه هاي گوشتی گوشتی اثر مکمل کروم متیونین بر غلظت گلوکز و کلسترول سرم در جوجه هاي بهبود عملکرد مرغان تخم گذار تغذیه شده توسط کنجاله تخم پنبه مکمل با لایزین و آنزیم تاثیر سطوح مختلف گلایکولاین (پروپیلن گلایکول) بر قابلیت هضم مواد مغذي در گوسفندان نژاد زل ارزیابی کیفی کنجاله سویا با تست اوره آز و ارتباط آن با بازدارنده لکتین در جیره جوجه هاي گوشتی قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک (in-vitro) مطالعه اثر جنس جنین بر فعالیت آروماتاز در جفت و تخمدان گوسفندان آبستن 3 تا 5 ماهه میزان رطوبت بستر و ویسکوزیته روده باریک جوجه هاي گوشتی تغذیه شده با ضایعات بوجاري گندم منطقه کردستان اثربخشی استفاده متناوباز سرخارگل به عنوان مادهی افزودنی در فعالیت ضد اکسیدانی تام سرم خون در جوجه هاي گوشتی اثر بلوك اوره ملاس و مواد معدنی غنی شده با موننسین بر وزن بره هاي نر مهربان تاثیر جو پركشده با دو منبع ازته و موننسین بر قابلیت هضم مواد مغذي در گوسفند مهربان اثرات سطوح مختلف میکروارگانیسم موثر (EM) بر پاتوژن هاي سکوم جوجه هاي گوشتی تاثیر سطوح پروتئین خام و ترئونین بر عملکرد جوجه هاي گوشتی نر تاثیر استفاده از GnRH و هورمون گونادوتروپین کوریونیکانسانی (hCG) بر عملکرد تولید مثلی بز رائینی بررسی اثر تغذیه آخر آبستنی بر تولید و ترکیب آغوز گوسفندان نژاد سنجابی مقایسه اثر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر وزن نهایی و خصوصیات استخوان پا جوجه-هاي گوشتی پرورش یافته در دو سیستم پرورشی بستر و قفس طی دوره پایانی تاثیر استفاده از پروستاگلاندین ها (alpha;2PGF) به همراه هورمون گونادوتروپین سرم مادیان آبستن (eCG) بر عملکرد تولید مثلی گوسفند کرمانی در فصل تولیدمثلی تخمین ارزش خوراکی علوفه ي سه رقم ماشکدر سه مرحله گلدهی بررسی روش هاي مختلف عادتدهی گرمایی در اوایل دوره پرورشبر عملکرد و تحمل گرمایی جوجه هاي گوشتی تحت تنش حرارتی بررسی تأثیر استفاده از سورگوم جوانه زده در جیرهي غذایی مرغان تخمگذار پساز پیکتولید بر تعدادي از خصوصیات عملکردي بررسی تغذیه تکمیلی در زمان جفتگیري بر غلظت متابولیت هاي خون در گوسفندان سنجابی بهبود شاخص هاي تخم مرغ مرغان تخم گذار تغذیه شده توسط کنجاله تخم پنبه مکمل با لایزین و آنزیم تاثیر کروم متیونین بر روي عملکرد و مرگو میر جوجه های گوشتی در دوره رشد تاثیر کروم آلی (کروم متیونین) بر روي برخی فاکتورهاي ایمنی جوجه هاي گوشتی تحت شرایط استرس گرمایی اثرات کاهش پروتئین خام جیره جوجه هاي گوشتی با استفاده از کلاژن هیدرولیز شده بررسی اثرات جایگزینی سطوح مختلف سیب زمینی (Solanum tuberosum) با ذرت جیره بر صفات و مورفولوژي روده کوچک جوجه هاي گوشتی بررسی اثرات افزودن آنزیم به دو فرم دانه گندم (کامل و خردشده) بر فیزیولوژي دستگاه گوارش، مورفولوژي روده باریکو عملکرد جوجه هاي گوشتی اثرات استفاده از آنزیم فیتاز در جیره هاي بدون مکمل فسفر بر عملکرد، صفات لاشه و شاخص راه رفتن جوجه هاي گوشتی بررسی اثرات سطوح مختلف انرژي و پروتئین در جیره مرغان بومی (آذربایجان غربی) بر فاکتورهاي کیفی تخم مرغ و عملکرد تولیدي آنها در اواخر دوره تولید اثر سطوح مختلفمخلوط اسیدهاي آلی و دو منبع مکمل متیونین بر جمعیت میکروبی روده جوجه هاي گوشتی 1 بررسی صفات تولید مثلی در گوسفند، ماکویی و اثر عوامل مختلفدر باروري 5 اثر افزودن آنزیم و اسید آلی در جیره هایی بر پایه گندم بر خصوصیات مرفولوژیکی روده جوجه هاي گوشتی 9 گوشتی 16 not; اثر مکمل کروم متیونین بر غلظتگلوکز و کلسترول سرم در جوجه هاي بهبود عملکرد مرغان تخم گذار تغذیه شده توسط کنجاله تخم پنبه مکمل با لایزین و آنزیم 20 تاثیر سطوح مختلفگلایکولاین (پروپیلن گلایکول) بر قابلیتهضم مواد مغذي در گوسفندان نژاد زل 26 هاي گوشتی 30 not; ارزیابی کیفی کنجاله سویا با تست اوره آز و ارتباط آن با بازدارنده لکتین در جیره جوجه ، (in-vitro) قابلیتهضم پروتئین و ماده خشک 3 ماهه 37 - مطالعه اثر جنسجنین بر فعالیتآروماتاز در جفتو تخمدان گوسفندان آبستن 5 هاي گوشتی تغذیه شده با ضایعات بوجاري گندم منطقه کردستان 44 not; میزان رطوبتبستر و ویسکوزیته روده باریکجوجه اثربخشی استفاده متناوباز سرخارگل به عنوان مادهی افزودنی در فعالیت ضد اکسیدانی تام سرم خون در جوجه هاي گوشتی 49 هاي نر مهربان 54 not; اثر بلوكاوره ملاسو مواد معدنی غنی شده با موننسین بر وزن بره تاثیر جو پركشده با دو منبع ازته و موننسین بر قابلیتهضم مواد مغذي در گوسفند مهربان 61 بر پاتوژن هاي سکوم جوجه هاي گوشتی 65 (EM) اثراتسطوح مختلفمیکروارگانیسم موثر تاثیر سطوح پروتئین خام و ترئونین بر عملکرد جوجه هاي گوشتی نر 71 بر عملکرد تولید مثلی بز رائینی 74 (hCG) و هورمون گونادوتروپین کوریونیکانسانی GnRH تاثیر استفاده از بررسی اثر تغذیه آخر آبستنی بر تولید و ترکیبآغوز گوسفندان نژاد سنجابی 78 82 مقایسه اثر سطوح مختلفمکمل ویتامینی بر وزن نهایی و خصوصیات استخوان پا جوجه-هاي گوشتی پرورشیافته در دو سیستم پرورشی بستر و قفسطی دوره پایانی 87 بر عملکرد تولید مثلی گوسفند کرمانی در فصل (eCG) به همراه هورمون گونادوتروپین سرم مادیان آبستن (alpha;2PGF) تاثیر استفاده از پروستاگلاندین ها تولیدمثلی ي سه رقم ماشکدر سه مرحله گلدهی 91 not; تخمین ارزشخوراکی علوفه بررسی روشهاي مختلفعادتدهی گرمایی در اوایل دوره پرورشبر عملکرد و تحمل گرمایی جوجههاي گوشتی تحتتنشحرارتی 96 بررسی تأثیر استفاده از سورگوم جوانه زده در جیرهي غذایی مرغان تخمگذار پساز پیکتولید بر تعدادي از خصوصیات عملکردي 100 بررسی تغذیه تکمیلی در زمان جفتگیري بر غلظتمتابولیتهاي خون در گوسفندان سنجابی 105 بهبود شاخصهاي تخم مرغ مرغان تخم گذار تغذیه شده توسط کنجاله تخم پنبه مکمل با لایزین و آنزیم 109 گوشتی در دوره رشد 115 not; هاي not; کروم متیونین بر روي عملکرد و مرگو میر جوجه not; تاثیر تاثیر کروم آلی (کروم متیونین) بر روي برخی فاکتورهاي ایمنی جوجه هاي گوشتی تحتشرایط استرسگرمایی 121 اثراتکاهشپروتئین خام جیره جوجه هاي گوشتی با استفاده از کلاژن هیدرولیز شده 125 با ذرتجیره بر صفات و مورفولوژي روده کوچکجوجه هاي گوشتی 130 (Solanum tuberosum) بررسی اثراتجایگزینی سطوح مختلفسیبزمینی بررسی اثراتافزودن آنزیم به دو فرم دانه گندم (کامل و خردشده) بر فیزیولوژي دستگاه گوارش، مورفولوژي روده باریکو عملکرد جوجه هاي گوشتی 135 اثرات استفاده از آنزیم فیتاز در جیره هاي بدون مکمل فسفر بر عملکرد، صفاتلاشه و شاخصراه رفتن جوجه هاي گوشتی 139 144 مرغ و عملکرد تولیدي آنها در اواخر دوره not; بررسی اثرات سطوح مختلفانرژي و پروتئین در جیره مرغان بومی (آذربایجان غربی) بر فاکتورهاي کیفی تخم تولید تعیین ترکیبات شیمیایی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی 148 تاثیراستفاده از مخمر سلنیوم در دوره انتقالی گاوهاي هلشتاین بر روي غلظتسلنیوم و هورمون هاي تیروئیدي سرم خون گوساله هاي تازه متولد شده 152 اثر پري بیوتیکهاي تجاري بر عملکرد مرغان تخمگذار 157 بررسی کیفیتآلبومین تخممرغ مرغان بومی (آذربایجان غربی) تغذیه شده با جیرههاي حاوي سطوح مختلفپودر ریزوم زردچوبه 161 تاثیر برنامه هاي نوري مختلفبر عملکرد جوجه هاي گوشتی تحت استرسسرمایی در هفته اول 165 و پروپیلن گلیکول در جلوگیري از تکرر فحلی و مقایسه میزان متابولیتهاي خونی در میشهاي تکرر فحل در فصل 169 GnRH تاثیر تزریق غلظتهاي مختلف تولیدمثل 173 PCR-RFLP 1در گوسفند نژاد زندي با استفاده از روش Pit- شناسایی چند شکلی در اگزون 1، اینترون 1 و بخشی از اگزون 2 ژن شکمبهاي در گوسفند زل 178 pH تأثیراندازه ذرات سیلاژذرتو مکملچربی عبوري بر نیتروژن آمونیاکی و تعیین ارزشغذایی علوفه هیبریدهاي ذرت سیلوئی 184 بررسی اثرترشحات رحم آبستن به روي فعالیتنوتروفیلهايگوسفند درشرایط آزمایشگاهی 191 نوشانیدن اجباري آبولرم حاوي مواد گلوکوژنیکو مواد معدنی: یکاستراتژي براي حفظ سلامتگاوهاي تازهزاي هلشتاین 197 بر روي فاکتورهاي کیفی تخممرغ، باروري، جوجهدرآوري و کیفیتجوجه یکروزه در مرغان بومی آذربایجان غربی 203 E اثراتمکمل سازي ویتامین زرده در انجماد اسپرم 208 LDL جايگزینی زردهي تخم مرغ با تاثیر پیشماده هاي انرژي بر رشد سلول هاي سوماتیککمپلکساووسایت کومولوسبز 212 اثراتسطوح مختلفبرگسبز مو بر عملکرد و صفاتلاشه جوجه هاي گوشتی 220 اثرات استفاده از سطوح مختلفدانه کامل کانولا بر ضریبتبدیل غذایی برههاي نر مغانی 225 تشخیصگونه قوچ ومیشوحشی و اهلی ایران از روي بقایاي بیولوژیک 229 اثر سطوح مختلفگیاهان کاسنی ومرزه بر عملکرد جوجه هاي گوشتی 234 از نظر پرورشصنعتی 239 guinea fowl) ) بررسی عملکرد تولیدي مرغان مروارید روشی ساده براي برداشتن رودههاي کور در خروسها 244 اثر شکل فیزیکی خوراكبر قابلیت هضم جیره بره هاي نر 250 اثرات استفاده از افزودنیهاي مختلفدر جیره غذایی بر عملکرد مرغهاي تخمگذار 254 استراتژي مصرف خوراكواحدهاي پرورشگاو شیري استان زنجان 260 اثر سطوح مختلفکود طیور فراوري شده بر مصرفاختیاري خوراكو قابلیتهضم ترکیبشیمیایی جیره در گوسفند 265 ترکیبشیمیایی و تولید گاز آزمایشگاهی در کلشچاودار کشتشده در تراکم هاي مختلف 271 سطوح مختلفمکمل ال-کارنیتین بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه هاي خونی در بلدرچین هاي ژاپنی 275 بالا بر عملکرد و خصوصیات لاشه برههاي افشاري 279 RUP اثر کربوهیدرات غیرالیافی در جیرههاي با اثراتمکمل سازي سطوح مختلفاسید بوتیریکپوششدار(محلول در آب) بر روي مورفولوژي روده در جوجههاي گوشتی 283 287 in situ تعیین خصوصیاتتجزیه پذیري پروتئین خام تفاله گوجه فرنگی عمل آوري نشده و عمل آوري شده با استفاده از روش تعیین ارزشغذایی و تجزیه پذیري کاه کلزا و کاه کلزاي فراوري شده با سود و مقایسه آن با کاه گندم 291 مطالعه تاثیر استفاده از اسید بوتیریکدر مقایسه با آویلامایسین بر عملکرد جوجه هاي گوشتی 296 اثر منابع مختلفمکملهاي چربی در دورهي آماده به زایشبر روي عملکرد تولیدي و ترکیبات شیر تلیسههاي شیري هلشتاین 300 تعیین ترکیبشیمیایی و برخی متابولیتهاي ثانویه میوه سه گونه بلوط بلوط (برو، مازو و ویول) 305 اثر تزریق کلسیم پیشاز زایشو بلافاصله پساز زایشبر ماده خشکمصرفی و توان تولیدي گاوهاي شیرده هلشتاین 310 اثراتسطوح مختلفکنجاله کلزا در جیرههاي بر پایه جو با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد و صفات لاشه جوجههاي گوشتی 315 اثر سطوح انرژي قابل متابولیسمی، پروتئین خام و لیزین بر عملکرد جوجه هاي گوشتی در دوره آغازین 320 تاثیر مراحل مختلفرشد بر قابلیت هضم سه گونه غالب مرتعی استان بوشهر 324 تأثیر افزودن آنزیم در جیره جوجههاي گوشتی بر پایه ذرت- سویا بر انرژي قابل متابولیسم و ابقاء ظاهري نیتروژن 332 تاثیر سطوح مختلفروغن اسانسی سیر بر فراسنجههاي تولید گاز و سنتز پروتیین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی 337 اثراتمصرفآنتی بیوتیککلروتتراسایکلین بر عملکرد گوساله هاي نر پرواري 343 بررسی اثر جیره غذایی تکمیلی، جنسو سن بر پارامترهاي خونی در بره هاي شیرخوار نژاد سنجابی 349 اثر سطوح مختلفآلبومین سرم گاوي با و بدون زرده تخم مرغ بر انجماد اسپرم بز تاثیر سطوح متیونین بر عملکرد تیرویید و شاخصهاي تخممرغ در مرغهاي لگهورن سفید 362 36 ) سفید در طی چرخه اول تولید 369 W تعیین نیاز متیونین و مجموع اسیدهاي آمینه گوگرددار قابل هضم حقیقی مرغهاي لگهورن (هاي لاین تاثیر استفاده از پودر هسته خرما و آنزیم بتاماناناز در جیرهي غذایی مرغان تخم گذار بر کیفیتفضولات 374 379 اثر سطوح مختلفمکملهاي آلی روي و مسبر وضعیتروي و مسپلاسما، فعالیتسوپراکسید دیسموتاز گلبولهاي قرمز و ظرفیتآنتی اکسیدانی کل سرم برههاي نر مهربان اثر سطوح مختلفمکملهاي آلی روي و مسبر وضعیتروي و مسپلاسما، فعالیتآلکالینفسفاتاز و آلکالینفسفاتاز استخوانی سرم برههاي نر مهربان 385 ادرار و مدفوع در گوسالههاي نر هلشتاین 391 pH ، تاثیرکاه کلزاي فراوري شده با سودسوزآور بر فراسنجههاي شکمبهاي،اسکور مدفوع در استان کردستان 397 Pannonica Vicia تعیین ارزشغذایی علوفه ماشکپانونیکا بررسی اثر استرادیول و اکسیتوسین بر باز شدن سرویکسدر میشهاي لري بختیاري 404 تاثیر استفاده از توربوتوکسو آویلامایسین بر عملکرد جوجه هاي گوشتی 410 بررسی روند تجزیه پذیري ماده خشکبرگبید و سنجد با استفاده از روشکیسه هاي نایلونی 415 مقایسه بین سطوح هورمونها در مایع فولیکولی فولیکولهاي بالغ و کیستی با سرم خون در گاوهاي شیري 420 تأثیر استفاده از سرکه خام سیب در جیره غذایی بر روي عملکرد جوجه هاي گوشتی 427 اثر طول مدت پروار برصفاترشد و خصوصیات لاشه درگوساله هاي نر بومی لرستان 432 برانجمادپذیري اسپرم بز مرخز 437 (BME) ارزیابی اثرات آلانین ومحلول اسیدآمینه اي اثراتسطوح مختلفپروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر توان تولیدي گاوهاي تازهزاي هلشتاین 442 ترکیباتشیمیایی و انرژي قابل سوخت وساز حقیقی برخی از واریته هاي دانه گندم آذربایجان شرقی 448 بررسی اثر مخمر سلنیوم بر شاخصها و ناهنجاري تولیدمثلی در گاوهاي شیري هلشتاین در دوره انتقالی 453 : اثراتتغذیه از دانه کامل آفتابگردان در عملکرد جوجه هاي گوشتی 460 ارزشتغذیه اي ضایعات بیسکویت کارخانجاتکیکو بیسکویت استان آذربایجان شرقی در جیره غذایی جوجه هاي گوشتی 465 اثر جایگزینی دانه جو با دانه ذرت در جیره بره هاي پرواري نژاد قزل بر عملکرد رشد و ضریب تبدیل خوراك 470 بهبود بازده تلقیح مصنوعی در میشبا استفاده از اکسیتوسین 474 یافته هاي اولتراسونوگرافیکرشد رویان گوسفند و بز با رهیافتترانسواژینال 481 اثرات استفاده از مکمل سلنیوم بر برخی فراسنجه هاي بیوشیمیایی سرم خون و غلظتسلنیوم آغوز در گاوهاي شیري هلشتاین در دوره انتقالی 486 اثر استفاده از ملاتونین همراه با پروژستاژنها روي شاخصهاي باروري میشدر فصل غیر تولیدمثلی 492 تعیین پارامترهاي ژنتیکی صفاتوزن تخم مرغ وتعداد تخم مرغهاي تولیدي در مرغان بومی استان آذربایجان غربی 498 503 PCR-SSCP بررسی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفندان نژاد ماکوئی به روش برآورد همبستگی هاي ژنتیکی و فنوتیپی بین برخی صفات تولیدي و تولید مثلی ترکیبی در گوسفند مغانی 508 تعیین عناصر معدنی دو گونه غالبمرتعی استان بوشهر در مراحل مختلففنولوژي 514 اثرتغذیه روغن سویا بر ویژگی هاي اسپرم قوچ هاي مغانی 519 اثر استفاده از سطوح مختلفژل آلوئهورا در آب آشامیدنی بر عملکرد جوجههاي گوشتی 526 تأثیر جایگزینی آنتیبیوتیکها با اسید آلی، موسیر و بومادران بر پارامترهاي ملکولی در جوجههاي گوشتی 532 537 PCR_RFLP تعیین پلی مورفیسم تکنوکلئوتیدي ژن لپتین در گاوهاي هلشتاین غرب ایران و گاوهاي بومی استان کردستان با استفاده از تکنیک بررسی خصوصیات منی و مقادیرهورمون تستوسترون درداخل وخارج فصل تولید مثل دربزهاي نرنژاد مرخز(آنقوره ایرانی) 541 بررسی غلظتعناصر معدنی عمده در علوفه مرتعی مارگون در مقایسه با نیاز گوسفندان چرا کننده 548 552 مقایسه اثر آنزیم هاي تجارتی روکسازایم و گریندازیم جی پی 15000 بر نسبتآببه غذاي مصرفی و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتی تغذیه شده با جیرههاي بر پایه گندمجو بررسی چند شکلی ژن میوستاتین در مرغان بومی آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک اثر فرآوري فیزیکی ذرت استارتر بر عملکرد گوساله هاي شیرخوار هلشتاین 570 اثراتحضور یا عدم حضور شکر و علوفه یونجه در جیره آغازین بر عملکرد گوسالههاي شیرخوار 574 تاثیر استفاده از پروبیوتیکچند سویه اي (پروتکسین) در جیره غذایی جوجه هاي گوشتی بر مورفولوژي روده کوچک(ایلئوم) 579 مقایسه قابلیت هضم ماده خشکو ماده آلی تفاله هاي سیبو گوجه فرنگی با یونجه 583 589 RFLP-PCR 2 در مرغان بومی آذربایجان غربی با استفاده از روش IGF بررسی چند شکلی ژن تأثیر سطوح مختلفزیلپاترول هیدروکلراید به صورت دو روز در میان بر عملکرد رشد بلدرچینهاي ژاپنی 594 مقایسه اثر سینبیوتیکبا آنتیبیوتیکبر خوراكمصرفی، عملکرد ،سن و وزن از شیرگیري گوسالههاي شیرخوار 599 بررسی اثر سن وجنسبر روي برخی از خصوصیات پشم درگوسفند افشاري 604 مقایسه عملکرد پرواري بره هاي پنج گروه ژنتیکی آمیخته وخالص 608 تاثیر استفاده از سیر تازه بر پروفایل چربی خون جوجه هاي گوشتی 613 اثرات استفاده ازتفاله سیبعمل آوريشده به همراه آنزیم بر فاکتورهاي خونی جوجههاي گوشتی 617 بررسی تاثیر سطوح مختلفروغن و پودر سیر بر میزان تولید متان و تخمیر شکمبه اي 624 اثر سطوح مختلفگوگرد آلی و معدنی بر کمیتو کیفیتالیافموهر در بزمرخز 629 بررسی اثرات توده مخمري (ساکارومایسزسرویزیه) بر روي عملکرد شیردهی بزهاي نژاد مهابادي 633 بررسی تاثیر اشکال و سطوح مختلفسلنیوم بر پایداري گوشتجوجه هاي گوشتی 637 تاثیراستفاده از مخمر سلنیوم در دوره انتقالی گاوهاي هلشتاین بر روي برخی فراسنجه هاي بیوشیمیایی سرم خون گوساله هاي تازه متولد شده 641 اثر استفاده از سطوح مختلفپودرسیبزمینی بر ترکیبات سرم و فراسنجههاي خونی جوجههاي گوشتی 646 اثر گیاه و عصاره روغنی مرزه کوهی بر عملکرد جوجه هاي گوشتی 651 بررسی پارامترهاي منحنی شیردهی بر اساستابع غیر خطی گمپرتز در گاوهاي نژاد هلشتاین گاوداري هاي مشهد 655 بر عملکرد جوجه هاي گوشتی در دوره آغازین 661 (Orgacids) به همراه اسید آلی ( Illicium Verum ) و آنیس (Mentha Piperita) اثراسانسنعناع تعیین قابلیت هضم چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی به روشدام زنده 666 بر چربی حفره ي شکم و اجزاي چربی خون در جوجه هاي گوشتی 670 C - اثر ضدعفونی کردن آببا محلول فیتوژنیکزاگرول چینه دان، جذب آبو راندمان لاشه در مرغ هاي گوشتی 676 pH تاثیر گرسنگی قبل از کشتار بر کاهشوزن زنده، جمعیت میکروبی و بررسی تاثیرمحدودیت مصرفخوراكدر اواخر آبستنی بر غلظت هورمون تیروکسین و تري یدوتیرونین در میش 682 بررسی ارتباط ضرایب قابلیت هضم و محدودیت مصرفپروتئین جیره در میشآبستن 686 691 و اسید سیتریکدر جیره بر فراوانی و شدتزخم هاي سینه، کفپا و مفصل هوكدر جوجه هاي گوشتی (Myrtus communis) تاثیر پودر گیاه مورد تحتتنشگرمایی اثر سیر خام بر عملکرد شیري بزهاي نژاد مهابادي دراوایل شیردهی 697 اثراتسیلوي تفاله سیب و بستر جوجه هاي گوشتی بر روي قابلیتهضم و میزان مصرف خوراكدر گاوهاي هلشتاین 702 تخمین انرژي قابل متابولیسم، انرژي خالصشیردهی، قابلیت هضم ماده آلی و تولید اسید چربفرار در تفاله مرکبات با استفاده از تکنیکتولید گاز 707 712 PCR-SSCP بررسی چند شکلی جایگاه اگزون 3 ژن لپتین در گوسفندان نژاد ماکویی با استفاده از روش و پروبیوتیکپريمالاكبر عملکرد مرغهاي گوشتی تحت تنشگرمایی 716 (Myrtus communis) تاثیر پودر گیاه مورد اثراتجایگزینی میوه بلوط با دانه جو بر عملکرد بزغاله مرخز 722 728 PCR-SSCP تنوع آللی جایگاه اینترون 4 ژن گرلین در مرغ هاي بومی آذربایجان غربی با استفاده از روش مقایسه عملکرد و آنزیمهاي داخلی شاخصکمبود ویتامین در جوجههاي گوشتی تغذیه شده بر پایه گندم و جو در جیرههاي حاوي سطوح مختلفمکمل 732 ویتامینی در دو سیستم پرورشبستر و قفس اثر تیمارهاي هورمونی و فلاشینگبر شاخصهاي تولیدمثلی در بزهاي نژاد مرخز 738 پارامترهاي تولید مثلی تلیسه هاي جایگزین در واحدهاي پرورشگاو شیري استان زنجان 742 بررسی تاثیرات آنتی بیوتیکخوراکی کلروتتراسایکلین بر کاهشبروز لنگش در گوساله هاي نر هلشتاین 747 بررسی اثر هورمون اکسیتوسین بر درصد آبستنی میشهاي شال 752 تخمین انرژي قابل متابولیسم، انرژي خالصشیردهی، قابلیت هضم ماده آلی و تولید اسید چربفرار در تفاله مرکبات با استفاده از تکنیکتولید گاز تعداد صفحات:728 زبان فایل:فارسی فرمت فایل:pdf حجم فایل:4.2مگا بایت
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

فنی و مهندسی » دام و طیور
برچسب ها : #


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703