بررسی جامعه شناختی قومًیت و رفاه اجتماعی در استان کردستان(مقاله جدید94) این مقاله در 18 صفحه جزو مقالات منتخب دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی تهران خرداد94 به حساب می آید که در حوزه ی علوم اجتماعی و جامعه شناسی نگاشته شده است.em