مخزن الوقایع - شرح مأموریت و مسافرت فرخ خان امین الدوله مخزن الوقایع - شرح مأموریت و مسافرت فرخ خان امین الدوله حسین بن عبدالله سرابی مصحح: کریم اصفهانیان, قدرت الله روشنی زعفرانلو مکان چاپ: تهران ناشر: انتشارات دانشگاه تهران تاریخ چاپ: ۱۳۴۴ هجری شمسی تیراژ: ۱۲۰۰ زبان: فارسی