اقتصاد هر روز: پاسخ صادقانه به پرسش های دشوار ul style= color: 6b6b6b; font-size: 13px; liعنوان کتاب:Everyday economics : honest answers to tough questionsliliناشر:Palgrave Macmillanliliسال نشر:2009liliتعداد صفحه:224liliزبان:انگلیسیliul