علم اقتصاد؛ چاپ چهارم هنگامی که ترسیم اصول اقتصادی پایدار برای توضیح واقعیت های اقتصادی کنونی پیش می آید، هیچ خواننده ای مطمئن تر نسبت به Paul Krugman وجود ندارد. او با پرفروش ترین کتاب درسی مقدماتی خود (درحال حاضر در نسخه جدید) برنده جایزه نوبل و مقاله نویس نیویورک تایمز است و اثبات می کند که به همان اندازه در کلاس درس موثر می باشد. در این کتاب Krugman به معرفی اصول اساسی اقتصاد برای تمام گروه های دانشجویی می پردازد و به آنها در درک این زمینه کمک شایانی می کند.