درک وال استریت ul style= color: 6b6b6b; font-size: 13px; liعنوان کتاب:Understanding Wall Streetliliناشر:McGraw-Hillliliسال نشر:2009liliتعداد صفحه:389liliزبان:انگلیسیliul