بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


تحقیق درباره ی اهمیت ماشین در کشاورزی

تحقیق درباره ی اهمیت ماشین در کشاورزی


تحقیق درباره ی اهمیت ماشین در کشاورزی لینک پرداخت و دانلود پایین مطالب: فرمت فایل:word(قابل ویرایش) تعداد صفحه:16 فصل اول اهميت ماشين در کشاورزی در ابتدا، تمام محصولات کشاورزی به منظور تأمين معاش انسان به وسيله قدرت يا توان (1)بدنی انسان توليد و آماده میshy;شد. قرنها سپری گشت تا اين که از قدرت بدنی حيوانات در کمک به توان بدنی انسان استفاده شد. با کشف آهن، ابزاری ساخته شد که باعث کاهش بيشتر کار بدنی انسان گرديد. تبديل کشاورزی با دست به کشاورزی ماشينی امروزی در ابتدا بسيار کند بود، اما با به وجود آمدن گاو آهن فلزی، موتور احتراق داخلی، تراکتور مزرعه و ساير ماشينهای کشاورزی، اين حرکت با سرعتی دور از تصور پيشينيان ما انجام گرفت. تغييراتی که در چند دهه گذشته به وقوع پيوسته است، چنان بر ارزشهای بشری تأثير گذارده که انسان از چگونگی تأثير ماشينهای کشاورزی در آينده بشر متحير ميشود. در حقيقت پيشرفت کشاورزی طی يکصد سال گذشته بيش از پيشرفت بشر در اين زمينه در طول تاريخ جهان بوده است. امروزه ماهوارهshy;ها از مزارع عکسshy;برداری میshy;کنند و متخصصين و دانشمندان را قادر میshy;سازند تا مناطق آفت زده را مشخص کرده و رطوبت خاک، حرارت خاک و بسياری از عوامل ديگر را اندازهshy;گيری نمايند. ماهوارهshy;ای بدين منظور در 21 ژانويه 1975 ميلادی توسط کشور ايالات متحده آمريکا به فضا پرتاب گرديد. اختراع تراکتورهای کنترل از راه دور که بهshy;طور خودکار و براساس برنامهshy;های کامپيوتری کارهای زراعی را انجام میshy;دهند، يکی ديگر از ابداعات بسيار جديد است. توليد اين تراکتورها از سال 1994 ميلادی در کشور فنلاند شروع شده است. در شکل 1-1 يکی از تراکتورهای خودکار کنترل از راه دور نشان داده شده است. عکس شکل 1-1 يک تراکتور کنترل از راه دور خودکار با نام موديولر 1 ، ساخت کشور فنلاند. فشار سطحی اين تراکتور 906 کيلوگرمی يک ndash; چهارم فشار تراکتورهای متداول با توان يکسان است. کشاورزی امروزه، با توجه به توسعه روز افزون صنعت، بدون استفاده از توان موتور و ماشين نمیshy;تواند جای خود را ثابت و استوار نگهدارد. بهshy;طوری که آمار کشورهای پيشرفته جهان نشان میshy;دهد مزارعی که مجهز به توان موتوری و ماشينهای کشاورزی هستند، گذشته از کيفيت و کميت انجام کار و صرفهshy;جويی در مدت انجام مراحل مختلف عمليات آمادهshy;سازی بستر بذر، کاشت، وجين و سلهshy;شکنی، سمshy;پاشی، کودپاشی، برداشت، بستهshy;بندی و ذخيره محصولات کشاورزی نياز کمتری به توان بدنی کارگر جهت انجام اين عمليات دارند (جدول 1-1) همچنين استفاده از ماشين در کشاورزی و مکانيزه کردن مزارع، درتعداد کارگر ndash; ساعات مورد نياز جهت توليد محصولات مختلف کشاورزی اثر بسيار زيادی داشته است. بهshy;طور مثال، در سال 1840 ميلادی در کشور ايالات متحده آمريکا برای توليد يک تن گندم حدود 85 کارگر ndash; ساعت مورد نياز بود. در سال 1900 ميلادی، با استفاده از دروکن ndash; دسته کنها و خرمن کوبها اين تعداد به 39 کارگر ndash; ساعت برای توليد يک تن گندم رسيد. امروزه با پيشرفت در ساخت و توليد ماشينهای کشاورزی، به خصوص در ساخت کمباينهای جديد، اين نيروی کارگری مورد نياز تا حدود 52 کارگر در ndash; ساعت برای توليد يک تن گندم کاهش يافته است. جدول 1-1: مقايسه کيفيت و زمان مورد نياز برای انجام شخم در يک هکتار زمين به وسيله يک تراکتور و يک جفت گاو کار. مشخصات کار انجام شده تراکتور 60 قوه يک جفت گاو کار اسب با گاو آهن با گاو آهن بومی برگردانshy;دار سه خيش ساعات کار برای انجام شخم 52 تا 3 32 تا 53 عمق شخم برحسب سانتيمتر 25 تا 30 8 تا 14 کيفيت برگردان شدن خاک به وسيله گاوآهن کامل و خوب ناقص و بد پنبه هميشه جز و محصولاتی محسوب میshy;شده که نيروی کارگری زيادی برای توليد آن مورد نياز بوده است. اما با مکانيزه کردن توليد اين محصول، شامل اصلاح روشهای خاک و رزی و کاشت و همچنين برداشت مکانيکی آن، پيشرفتهای مهمی برای پايين آوردن اين نيروی کارگری مورد نياز بهshy;وجود آمده است. در سال 1840 ميلادی در کشور ايالات متحده آمريکا، برای توليد يک عدل وش پنبه، به وزن 226 کيلوگرم، 439 کارگر ndash; ساعت مورد نياز بود. در سال 1900 ميلادی، با استفاده از روشهای بهتر توليد و وسايل کششی دامی، نيروی کارگری مورد نياز برای توليد يک عدل 226 کيلوگرمی پنبه، به 283 نفر کارگر ndash; ساعت رسيد در سال 1970 ميلادی، با استفاده از تراکتورهای رديف کار، ماشينهای برداشت پنبه و ساير ادوات جديد، نيروی کارگری مورد نياز برای توليد هر عدل 226 کيلوگرمی پنبه، به 32 کارگر ndash; ساعت کاهش يافت. امروزه، پيشرفت در امر صنعتی شدن جهان و استفاده هرچه بيشتر ماشين در کشاورزی، بخصوص در کشورهای صنعتی، از تعداد افرادی که در مزارع زندگی میshy;کنند کاسته شده است. بهshy;طور مثال، در سال 1820 ميلادی حدود 80% از جمعيت کل کشور آلمان را روستاييان تشکيل میshy;دادند. در سال 1880 ميلادی، اين جمعيت به حدود نصف، يعنی 40% رسيد و در سال 1925 ميلادی تعداد روستاييان اين کشور به 25% کاهش يافت. جمعيت روستانشين آلمانshy;غربی در سال 1955 ميلادی به 14% رسيد و تا قبل از پيوستن آلمانshy;غربی و آلمان شرقی به يکديگر، جمعيت روستايی آن کشور به 7% کاهش يافت. در سال 1855 ميلادی، حدود 80% از کل جمعيت کشور ايالات متحده آمريکا در مزارع زندگی میshy;کردند، در حالی که در سالهای اخير، بيش از 90% از کل جمعيت آن کشور در شهرهای کوچک و بزرگ سکونت دارند و تنها حدود 2% از جمعيت به کار زراعت اشتغال داشته و در مزارع زندگی میshy;کنند. در کشور ما نيز استفاده از ماشين در کشاورزی در چند دهه گذشته يکی از عوامل مهم کاهش تعداد روستانشينان بوده است. طبق آمارهای موجود (جدول 2-1)، در سال 1300 هجری شمسی، 72% از جمعيت کل کشور ما را روستاييان و چادرنشينان تشکيل میshy;دادند. در سال 1355 حدود 53% از جمعيت کل کشور در روستاها زندگی میshy;کردند و در سال 1375 جمعيت کل روستانشينان کشور به 3438% رسيد. جدول 2-1: جمعيت کل، جمعيت شهری و جمعيت روستايی کشور از سال 1300 تا سال 1375 (هزار نفر). درصد تعداد درصد تعداد کل جمعيت سال جمعيت روستايی جمعيت روستايی جمعيت شهری جمعيت شهری 72 6989 28 2718 9707 1300 371 7975 728 3210 11185 1310 670 9060 429 3773 12833 1320 669 11301 430 4936 16237 1330 565 14654 534 7718 22372 1340 758 17622 341 12398 30020 1350 248 18699 851 20085 38784 1360 43 23794 57 31806 55800 1370 3438 23036 6661 37029 60055 1375 مأخذ ndash; مرکز آمار ايران و وزارت کشاورزی، مرکز مطالعات برنامهshy;ريزی و اقتصاد کشاورزی. فصل دوم مکانيزاسيون کشاورزی در ايران مکانيزاسيون کشاورزی چيست؟ مکانيزاسيونکشاورزان2 در ايران موضوعی است که طی سالهای گذشته يا بهتر بگوييم از سال 1345، يعنی سالی که قرارداد بين ايران و جمهوری رومانی به منظور خريد تراکتور و بعضی ادوات کشاورزی منعقد شد و تعداد تراکتور از آن سال در کشور رو به فزونی گذارد مورد بحث متخصصين فن بوده است. وقتی از مکانيزاسيون کشاورزی صحبت به ميان میshy;آيد، اکثراً به فکر کاربرد و استفاده از موتورهای احتراق داخلی و ماشينهای مختلف کشاورزی در مزارع میshy;افتند، در حالی که مکانيزاسيون به معنی اعم، اين نيست که حتماً از موتور احتراق داخلی و يا از آخرين مدلهای ماشينهای کشاورزی استفاده شود. قبل از اين که مکانيزاسيون کشاورزی را تعريف کنيم، ابتدا لازم است دو وسيله ماشين و موتور را تعريف کرده، آنها را از يکديگر تشخيص داده و جدا نماييم. ماشين وسيلهshy;ای است که اگر به آن توان دهيم، برايمان کار انجام میshy;دهد ولی خود به تنهايی قادر به انجام کار نيست. موتور وسيلهshy;ای است که توليد توان میshy;کند ولی به تنهايی نمیshy;تواند کاری انجام دهد مگر اين که اين توان را به ماشينی بدهد تا آن ماشين بتواند کار توليد کند. بهshy;طور مثال يک گاو آهن را میshy;توان به وسيله يک يا چند حيوان کار (گاو، اسب، قاطر، شتر و غيره) به حرکت در آورده و زمينی را شخم زد. گاو آهن، در اينجا ماشين را تشکيل میshy;دهد و حيوان يا حيواناتی که آن را میshy;کشند تا زمين شخم زده شود، در حکم موتور میshy;باشند. در اين مثال گاو آهن (ماشين) به تنهايی نمیshy;تواند بدون حيوان (موتور) کار انجام دهد، و حيوان (موتور) نيز نمیshy;تواند بدون گاو آهن (ماشين)، زمين را شخم بزند. گاو آهن ذکر شده در مثال بالا را ممکن است به وسيله يک تراکتور کشيد. بنابراين قوه محرکه تراکتور در اينجا يک موتور است و گاو آهن يک ماشين میshy;باشد. يک موتور ممکن است در يک زمان، دو ماشين را به حرکت در آورد و گاهی حرکت هر دو ماشين، برای انجام کار، ضروری است. مثلاً گاو آهنی که به وسيله تراکتور کشيده ميشود، در صورتی میshy;تواند زمين را شخم بزند که خود تراکتور در حالت حرکت باشد بنابراين موتور تراکتور، دو ماشين را به حرکت در میshy;آورد که يکی از آنها گاو آهن و ديگری چرخهای تراکتور میshy;باشند. اکنون با روشن شدن فرق بين ماشين و موتور میshy;توان مکانيزاسيون کشاورزی را تعريف نمود. کلمه مکانيزاسيون3 در کشاورزی مترداف با کلمه اتوماسيون در صنعت است که خود به معنی اتوماتيک کردن میshy;باشد و اتوماتيک کردن يعنی کم کردن کار کارگری است. بدين ترتيب معنی اخص مکانيزاسيون کشاورزی استفاده از ماشين و موتور در کشاورزی جهت کاهش نياز به نيروی کارگری میshy;باشد. البته اين نياز هنگامی بهshy;وجود میshy;آيد که درآمد حاصل از کار کارگری کمتر از درآمد بهshy;دست آمده از جايگزين نمودن ماشين و موتور باشد که خود به عوامل متعددی از جمله عوامل زير بستگی دارد: ulliدستمزد کارگر بالا باشد.liliمشکلات کارگری موجب وقفه در کار در زمان معين شود.liliزيانهای حاصل از طولانی بودن کار کارگری بيش از هزينهshy;های استفاده از ماشين و موتور شود.liliکيفيت کار ماشين آنقدر بالا باشد که هزينهshy;های آن را مستهلک نمايد.liulمعنی اعم مکانيزاسيون کشاورزی اتخاذ هر روشی است که موجب از دياد درآمد شود. با اين تعريف جايگزين کردن کارگر با ماشين و موتور يکی از زوشها محسوب ميشود و استفاده از بذر اصلاح شده برای به دست آوردن عملکرد محصول بيشتر روشی ديگر، که هر دو بخشی از موضوع مکانيزاسيون هستند. آشنايی با وضعيت کشاورزی سنتی ايران ايران از قديم الايام مهد تمدنهای باستانی و يکی از مراکز توليد مواد کشاورزی دنيای باستان بوده است. بهshy;طوری که بسياری از پيشرفتهای کشاورزی و دامپروری مانند پرورش اسب و ترويج نباتات سودمند را بايد مرهون زحمات و ابتکارات اهالی اين مرز و بوم دانست. حفاريهايي که در تپه سيالک کاشان انجام يافته، نشان میshy;دهد که حدود شش هزار سال پيش، کشاورزی در ميان مردم آن منطقه معمول بوده و ايرانيان متمدن قرنها پيش از اين در اين راه کار کردهshy;اند. از نقش روی استوانهshy;ای که در شهر شوش کشف شده، معلوم گرديده که در سه هزار سال قبل از ميلاد مسيح مردم ايران گندم را در مخزنshy;هايی که امروزه هم در بعضی از نواحی ديده ميشود ريخته و انبار میshy;کردهshy;اند. در زمان فرمانروايی مادها، دامپروری به ويژه پرورش اسب، رونق به سزايی داشت و از اهميت خاصی برخوردار بود. مادها در اسبshy;سواری و تيراندازی زبانزد جهان باستان بودهshy;اند. از کودکی به اسبshy;سواری میshy;پرداختند و در تيراندازی هنگام سوارکاری مهارت يافته و سوارکارانی کاردان و کارآمد بار میshy;آمدهshy;اند. در دوران هخامنشيان برای پيشرفت کشاورزی و توسعه آبادانی، کوششهای فراوانی انجام شده بود. از آب رودخانه کارون برای آبياری زمينهای زير کشت استفاده میshy;شد و حفر قنوات در نواحی کم آب در اين سرزمين و حتی در بيانانهای سوريه و دشتهای آسيای مرکزی مرهون ابتکار ايرانيان بوده است. همچنين در آن دوران، ايرانيان از گاو آهن استفاده میshy;کردند و به وسيله گاو آهن زمين را شخم میshy;زدند. يونجه، اين علوفه پر ارزش برای دامها، توسط ايرانيان به يونان و سپس به روم و ساير نقاط جهان برده شد. ابزارهای کشاورزی که در ايران باستان به کار میshy;رفت شامل انواع ابزارهای دستی ساده مانند بيلها، کج بيلها، داسهای دسته کوتاه، کلنگ و وسايل دامی چوبی از قبيل گاو آهن، هرسهای دندانهshy;ای، خرمن کوبها و غيره بودهshy;اند. برای کشش ادوات دامی معمولاً از گاو، الاغ يا شتر استفاده میshy;شده است، و يا برا ی تأمين آب زراعتی (بالاکشيدن آب از چاه و يا رودخانه) از وسيلهshy;ای به نام گاو چاه استفاده میshy;گرديده که اين وسيله هنوز هم در بعضی از نقاط دور دست بدين منظور مورد استفاده قرار میshy;گيرد. منبع توان و ابزارهای کشاورزی معمول امروزی در نقاط مختلف کشور بخصوص در نقاط دور افتاده به مرور زمان تغيير زيادی پيدا نکرده و با ابزارهای قديمی فرق چندانی ندارند. هنوز در اکثر نقاط دور افتاده کشور از يک يا دو جفت گاو به عنوان توان کششی منحصر بفرد و از گاو آهنهای دامی چوبی و هرسهای دندانهshy;ای، خرمن کوبها و ساير وسايل که اکثراً از چوب ساخته شدهshy;اند به عنوان ابزار مورد نياز استفاده میshy;گردد. شرايط و امکانات توسعه ماشينهای کشاورزی در ايران در کشور ما استفاده از تراکتور و ماشينهای کشاورزی خيلی ديرتر از کشورهای اروپايی و آمريکا شروع شد و اصولاً در قرن هيجدم که در اروپا گاو آهنهای فلزی برگردانshy;دار معمول شد، و در قرن نوزدهم که خرمن کوبهای جديد در آمريکا اختراع گرديد، در وسايل و ادوات کشاورزی کشور ما هيچگونه تغييری حاصل نگرديد. عملاً در طول 50 تا 60 سال اخير بوده است که به تدريج کشاورز ايرانی با انواع ماشينهای کشاورزی آشنا شده است. اما هنوز هم آن طوری که شرايط امروز دنيا ايجاب میshy;کند. کشاورزی مملکت ما ماشينی نگشته است و در مواردی هم که اين امر به صورتی انجام گرفته است به علل بنيادی مواجه با مشکلات عديدهshy;ای میshy;باشد که همه دستshy;اندرکاران و متخصصين کشاورزی ماشينی با آن آشنا هستند. اولين گاو آهن فلزی برگردانshy;دار دامی در زمان ناصرالدين شاه قاجار به ايران وارد شده و در اروميه مورد استفاده قرار گرفت. اولين نمايشگاه ماشينهای کشاورزی در سال 1300 خورشيدی در تهران برگزار گرديد و نمونهshy;هايی از ماشينshy;های کشاورزی به نمايش گذارده شد. اولين تراکتور نفتی ساده به دستور رضاخان در سال 1308 برای مدرسه فلاحت خريداری گرديد تا دانشجويان بتوانند با طرز کار آن آشنا و در مزارع استفاده کنند (مدرسه فلاحت بعدها به دانشکده کشاورزی تبديل شد). با وقوع جنگ جهانی دوم و مشکلات داد و ستد با کشورهای فروشنده و همچنين اثرات اين جنگ در امور داخلی کشور، عملاً اين طرح متوقف، و بهرهshy;برداری از آن نيز مسکوت ماند. پس از جنگ کمshy;کم سرمايهshy;داران و بعضی از شرکتها شروع به واردکردن تراکتور در ايران نمودند. ابتدا روستاييان از پذيرفتن تراکتور و ماشينهای کشاورزی در مزارع خود، خودداری میshy;کردند و اعتقاد داشتند که برکت کشاورزی در سم گاوها میshy;باشد، ولی به تدريج که با نتايج کار آنها آشنا شدند تا حدودی آنها را پذيرفتند. در سال 1316 شرکت شيار و ماشينهای کشاورزی تشکيل شد. اين شرکت، ماشينهای کشاورزی و تراکتورهای کشاورزی را وارد میshy;نمود و با بستن قراردادهايی از طريق پيمانکاری برای صاحبان مزارع کار میshy;کرد. در سال 1325 دولت کمکهايی برای واردکنندگان تراکتور و ماشينهای کشاورزی در نظر گرفت و بانک کشاورزی تعدادی تراکتور چرخ لاستيکی و کمباين وارد نمود و به اقساط کوتاه مدت به مالکين و صاحبان مؤسسات کشاورزی فروخت. آغاز فعاليت بنگاه توسعه ماشينهای کشاورزی ازسال 1331 در حقيقت سرآغاز ماشينی کردن کشاورزی ايران به شمار ميرود. اين مؤسسه از سال 1331 تا سال 1336 خود راساً اقدام به واردکردن تراکتور و ماشينهای کشاورزی میshy;نمود و آنها را به اقساط به فروش میshy;رساند، اما از سال 1336 تا سال 1345 بنگاه مستقيماً اقدام به وارد کردن تراکتور نمیshy;کرد بلکه اعتبار وامی به اقساط 4 تا 6 ساله به متقاضيان خريد تراکتور میshy;داد تا آنها مطابق سليقه و امکانات خود اقدام به خريد تراکتور و کمباين و ساير ادوات کشاورزی بنمايند. اين طرز کار سبب شد که به تدريج مارکهای مختلف تراکتور و کمباين هرکدام به تعداد کمی وارد کشور شود و چون برای فروشندگان تأمين لوازم يدکی و تعميرگاههای لازم مقرون به صرفه نبود، اغلب اين وسايل در مدت کوتاهی از کار افتاده و بیshy;استفاده میshy;ماند. در سال 1345، قراردادی با کشور جمهوری رومانی منعقد شد که طی آن مقرر گرديد تعدادی تراکتور با توان 40 و 65 اسبshy;بخار يونيور سال و تعدادی گاو آهن، ديسک، کودپاش، بذر پاش، دروگر و ساير ادوات خريداری شده از طريق بنگاه توسعه ماشينهای کشاورزی توسط عاملين فروش در اختيار کشاورزان گذارده شود. طبق اين قرارداد مقرر شد که در مراکز عمده فروش، اقدامات لازم برای تأسيس نمايندگيهای لوازم يدکی و تعميرگاههای ثابت و سيار به عمل آيد. به موازات اين قرارداد از سال 1346 اقدام به ساختمان کارخانه تراکتورسازی تبريز به عمل آمد که از سال 1349 بهرهshy;برداری از آن آغاز شد و قطعات تراکتور از رومانی وارد و در آن کارخانه مونتاژ گرديد. اين کارخانه از سال 1353 اقدام به واردکردن تراکتورهای مسی فرگوسن نمود که در حال حاضر مونتاژ اين تراکتور نيز درکارخانه تراکتورسازی تبريز انجام میshy;گيرد. در سال 1352 کارخانه جاندير اراک به مونتاژ تراکتور، کمباين و ساير ادوات کشاورزی جاندير پرداخت. در حال حاضر کارخانجات تراکتورسازی ايران، تراکتورهای يونيور سال مدل 650 M با توان 65 اسبshy;بخار، تراکتورهای مسی فرگوسن مدل 399 با توان 110 اسبshy;بخار،تراکتورهای مسی فرگوسن مدل 285 با توان 75 اسبshy;بخار، تراکتورهای مسی فرگوسن مدل 240 با توان 47 اسبshy;بخار و تراکتورهای مدل 750 ITM با توان 75 اسبshy;بخار را توليد میshy;کند. نيروی کار انسانی و لزوم استفاده ماشين در کشاورزی ايران بر طبق آمار موجود، در سال 1340، 565 درصد جمعيت کل کشور را روستاييان تشکيل میshy;دادند. اين تعداد، در سال 1375 به علت مهاجرتهای روز افزون روستاييان به شهرها و همچنين به علت اين که از سال 1365 روستاهای دارای شهرداری به عنوان شهر شناخته شدند، به 3438 درصد کاهش يافت. بر طبق آمار 1375، جمعيت کل کشور 60055488 نفر است که 23036293 نفر آن را روستاييان تشکيل میshy;دهند. چنانچه به طور متوسط هر خانوار روستايی را حدود 25 نفر برآورد کنيم. 4410370 خانوار در امر کشاورزی فعاليت دارند. همچنين بر طبق آمار 1375، جمعيت فعال4 روستايی کشور 6300000 نفر و جمعيت شاغل روستايی 5710000 نفر میshy;باشد که اين جمعيت شاغل بايد غذای بيش از 60 ميليون نفر را توليد کند. در سال 1372، تعداد تراکتورهای موجود در مزارع کشور 220947 دستگاه برآورد شده است. اگر به طور متوسط توان هر دستگاه تراکتور را با احتساب از کار افتادگیshy;ها و کليه افتshy;ها حدود 40 اسبshy;بخار در نظر بگيريم، توان مکانيکی موجود برای 414 ميليون هکتار زمينهايی که ساليانه زير کشت ميرود، 60 اسبshy;بخار است که در مقايسه با کشورهای پيشرفته در حد پايينی قراردارد. براساس پيشshy;بينی برنامه ريزان کشاورزی، ايران کشوری است که هنوز به بيش از 100000 دستگاه تراکتور ديگر نياز دارد تا ميزان استفاده از توان مکانيکی آن برای هر هکتار به 90 اسبshy;بخار، يعنی رقمی حدود توان مصرفی کشورهای پيشرفته و صنعتی برسد. 5 با توجه به ارقام فوق و تقليل جمعيت روستايی، بهshy;طور طبيعی نياز به تراکتور و ماشينshy;های کشاورزی جهت جبران توان انسانی بيشتر خواهد شد. اما در تأمين توان مکانيکی مورد نياز بررسی انواع تراکتور و ماشينهای مورد نياز کشاورزی ايران با توجه به سطح پايين تکنولوژی در کشور و به خصوص روستاها که متناسب با سطح محدود زير کشت برای هر کشاورز و دامدار میshy;باشد بايد مورد توجه قرار گيرد و سعی در بالابردن دانش کشاورزی کشاورزان و آموزش آنها در استفاده صحيح ازماشين شود به خصوص تلاش در محدودکردن انواع تراکتورها و ماشينهای وارده به چند نوع متناسب با شرايط خاص مناطق مختلف کشور، و سعی در ساختن بعضی از ماشينها و ابزار در داخل کشور که امکان ساخت آنها وجوددارد، تأمين و ساخت لوازم يدکی، تربيت کارگران ماهر و متخصصين برای به کاربردن تراکتور و ماشينهای مورد نياز و ايجاد تعمير گاهها به تعداد کافی در نقاط مختلف کشور، از جمله برنامهshy;هايی است که در آينده بايد بهshy;طور وسيعshy;تر و کاملshy;تر انجام گيرد. فصل سوم منابع توان مزرعه و چگونگی استفاده از آنها توان برای انجام دو نوع کا ردر مزرعه مورد نياز است، (1) کار کششی که در آن تلاش برای کشيدن وسايل مورد نياز است، و (2) که در جا که معمولاً به وسيله تسمه، دندهshy;ها، محور توان دهی (محور پی تی او) يا محرک مستقيم6 به دست میshy;آيد. کارهای کششی شامل: (1) شخم زدن و آمادهshy;کردن زمين، (2) کشت بذر و نشاکاری، (3) وجين و سله شکنی محصول، (4) عمليات برداشت، (5) حمل و نقل، و کارهای در جا شامل: (1) تلمبهshy;کردن آب، (2) کوبيدن خرمن، (3) خردکردن علوفه (به منظور سيلوکردن)، (5) ارهshy;کردن چوب و ساير کارهای مشابه هستند. بعضی از کارهای مزرعه به وسيله ماشينهايی انجام میshy;گيرد که برای بهshy;کارانداختن آنها از توان تراکتور به دو طريق و توأم استفاده ميشود، يعنی، (1) برای کشيدن ماشين و (2) برای به کار.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

علوم انسانی » اقتصاد
برچسب ها : #

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703 باکتری پروتئوس دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات آزمایش هیدرولیز اتیل استات درس تحلیل هزینه و منفعت