پروژه مرکز مشاوره در اکسل برنامه ثبت هزینه ها و درآمد ها و اطلاعات مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره این برنامه که تحت اکسل طراحی و آماده شده است با کاربردی آسان امکان استفاده در انواع مراکز ارائه خدمات مشاوره ای یا طبی یا غیره را دارد و خدمات زیر را در خود خواهد داشت. 1 - ثبت اطلاعات مراجعه کنندگان و حق ویزیت یا مشاوره آنها 2 - ثبت دریافت وجه از مراجعه کنندگان و مشاهده مانده حساب آنها 3 - ثبت هزینه ها و درآمدهای متفرقه حاصل شده به تفکیک طرف حساب 4 - گزارش کلی مالی از سرجمع همه موارد و سود حاصل شده در بازه تاریخ دلخواه 5 - ثبت اطلاعات از طریق فرم ها و بازخوانی اطلاعات فاکتور به طور خودکار