برنامه مدیریت تحویل تجهیزات استحفاظ فردی و ایمنی به پرسنل شرکت در اکسل برنامه مدیریت تحویل تجهیزات استحفاظ فردی و ایمنی به پرسنل شرکت این برنامه برای انبارداری تجهیزات و وسایل حفاظتی یا موارد مشابه می تواند به کار گرفته شود ! آیتم های زیر در آن طراحی و دیده شده است : 1 - تعریف لیست تجهیزات و سایل و مشاهده گردش موجودی انها 2 - تعریف لیست پرسنل و مشاهده وضعیت دریافت یک وسیله خاص در بازه تاریخی خاص 3 - ثبت ورود و تحویل تجهیزات با افراد از طریق فرم های راحت 4 - مشاهده همه تجهیزات تحویل شده به یک شخص خاص در طول یک بازه تاریخی