برنامه ثبت سوابق تعمیر یا سرویس وسایل ، مشاهده سوابق سریال در محیط اکسل برنامه ثبت سوابق تعمیر یا سرویس وسایل ، مشاهده سوابق سریال این برنامه که تحت اکسل طراحی شده است مناسب کسب و کارهایی می باشد که دستگاه یا وسایلی را برای تعمیرات یا سرویس دریافت کرده و بعد از انجام تعمیر یا سرویس تحویل مشتری می دهند. با تعریف سریال برای هر دستگاه براحتی می توانید همه سوابق آن دستگاه را مشاهده کنید. 1 - تعریف سریال برای هر دستگاه یا وسیله و ثبت سوابق آن سریال 2 - امکان بازیابی سوابق ثبت شده با وارد کردن سریال دستگاه 3 - ثبت مبالغ دریافت شده و برای هر سرویس ، سرجمع ماهانه