برنامه مدیریت مجتمع های تجاری ، سهم شارژ واحدها و هزینه های مجتمع در محیط اکسل برنامه مدیریت مجتمع های تجاری ، سهم شارژ واحدها و هزینه های مجتمع 1 - امکان تعریف 4 طبقه و 80 واحد واحد برای مجتمع 2 - ثبت حق شارژ ماهانه و هزینه های انجام شده 3 - ثبت دیتا برای کل واحدها با یک بار ثبت در فرم 4 - ثبت دریافتهای نقدی از واحدها در طول سال 5 - گزارش مانده حساب واحدها در تاریخ تعیین شده