برنامه محاسبه قیمت تمام شده محصولات چاپ و نشر با تعیین شرایط خاص در محیط اکسل برنامه محاسبه قیمت تمام شده محصولات چاپ و نشر با تعیین شرایط خاص این برنامه امکان تعیین شرایط برای قیمت هر عدد از محصول را با توجه به تیراژ چاپ دارد ! تعریف سقف ثابت برای مصرف کاغذ یا ماده اولیه و همچنین 3 بازه قیمتی به ازای تعداد مختلف سفارش نیز امکان پذیر است