به لیمو مقدمه گیاهشناسی پراکندگی و نیازهای اکولوژیکی کاشت داشت زمان و روش برداشت کاربردها و مواد مؤثره خواص درمانی و کاربرد شیوه های استفاده