بذرها انواع بذر قسمتهای مختلف بذر مراحل جوانه زنی جهت جوانه زنی به آب نیاز است جهت جوانه زنی به هوا نیاز است شرایط دمایی برای جوانه زنی چرا بذور برنج را روی هم میریزیم چرا بذور خوب انتخاب می شوند منبع