بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود مقاله كشت چاي در زمينهاي جلگه اي و يا دشت

دانلود مقاله كشت چاي در زمينهاي جلگه اي و يا دشت


دانلود مقاله كشت چاي در زمينهاي جلگه اي و يا دشت دراين زمينها بايد با روشهاي گوناگون خاك را حفاظت كرد. يكي از اين روشها زهكشي ميباشد كه به رشح آن مي پردازيم. منظور از رهكشي حفظ رطوبت خاك تا حد تعادل و هدايت آبهاي اضافه بر احتياج بوته چاي به خارج از محوطه باغ است. معمولاً بعد از باريدن باران سيل آسا، رهكشي موجود نقش مهمي را در خارج كردن آبهاي اضافي بازي مي كند. به وسيلة زهكشي مي توان سطح آبهاي زيرزميني را تا سانتيمتر از سطح خاك پايين تر برد، از اين طريق است كه ريشه هاي چاي از خفگي در اثر رطوبت زياد نجات پيدا ميكنند.بهترين طريق زهكشي در كشت چاي احداث و ايجاد كانالهاي روباز است. زهكشي نه تنها خاك را تهويه كرده و باعث افزايضش نفوذپذيري وقدرت نگهداري آب در خاك مي شود بلكه عمق ريشه را به حداقل مي رساند. در مناطق جلگه اي زمين را بر حسب پستي و بلندي آن تقسيم و از خطوط تراز براي كشت استفاده مي كنند. رديفهاي كشت بايد ار طرف شرق به غرب باشد. تا بعد از رشد بوته، سايه آنها بين رديفهاي مانه از تأمين مستقيم آتاب گردد. چايكاري در مناطق كوهستاني شيبدار در مناطق كوهستاني بعد از اينكه از حاصلخيزي زمين اطمينان حاصل شد، بايد به ترتيب زير عمليات لازم را انجام داد. ulliبررسي پستي و بلندي زمين.liliتهيه نقشه كل زمين و تعيين خطوط همتراز.liliاحداث نهرهاي كوچك در امتداد خطوط همتراز.liulجهت خارج كردن آبهاي اضافي از زمين به منظور جلوگيري از فرسايش خاك بايد فاصله دو نهر از همحدود 3 متر باشد. اگر سطح آب هاي زيرزميني پايين تر از سانتي متر باشد. بعد از تعيين خطوط همتراز و كندن نهرها بايد اقدام به تهيه رديفهاي چايكاري نمود. رديفها بايد به موازات نهرها ولي عمود بر شيب زمين احداث شوند. 14- نقش تغذيه در توليد چاي حاصلخير كردن مناسب خاك همراه با ساير عمليات كاشت، بر توليد محصول چاي مي افزايد. به منوظر تاثير بيشتر كودها، بسياري از خاكها نياز به اصلاح به وسيله مواد آلي دارند. نظر به اينكه كاشت چاي به طورنسبي به مدت طولاني تك كشتي انجام شده، بذون استفاده از كود،مواد غذايي خاك تامين نشده و كمبود مواد معدني در گياه پديد آمده ومحصول كاهش مي يابد. ميزان مصرف كود بايد بر پايه آزمايشهاي مزرعه، تجزيه خاك وگياه، مشاهده علائم كمبود يا زيادي مواد معدني صورت پذيرد. هرچند اساس كار عموميت دارد ولي كاربرد مناسب كودها ازناحيه اي به ناحيه ديگر متفاوت بوده و بستگي به شرايط منطقه دارد. كاهش مواد غذايي مواد غذايي با طرق گوناگون در مزرعه چاي تقليل مي يابد و تأثير آنها روي گياه متناسب با مصرف آنها است. كاهش اين مواد از طريق برداشت، هرس، فرسايش خاك، جريان آب حاوي مواد غذايي محلول و تجزيه مواد باعث معدومشدن بيشتر آنها مي شود.گزارش شده كه براي توليد 1000 كيلوگرم چاي خشك در كلني از چاي مقدار 4 كيلوگرم ازت 4 كيلوگرم P2O5 و 1 كيلوگرم K2O برداشت ميگردد. علفهاي هرز مقداري از مواد غذايي اصلي را جذب مي كنند كه ممكن است موقتاً قابل استفاده چاي نباشد و چنانچه علفها برداشت گردند، اين مواد بهطور دايم بيرون مي روند. نكات عمده در مورد مواد غذايي توليد مواد آلي: براي ايحاد مواد آلي، اكسيژن از طريق تنفس، دي اكسيد براي فتوسنتز از هوا و اlsquo; از خاك به وسيله ريشه جذب مي شود. براي توليد يكگرم ماده خشك 850-350 گرم آب بايد خارج گردد.مواد معدني شامل مواد اصلي وكممصرف است. تاثير مواد غذايي انفرادي عناصر فوق الذكر با يكديگر تركيب شده و توليد مواد آلي كربوهيدرات، گلوسيدها، پروتئين ها، هيدروكربن ها، سلولز. چوب و تركيبات كمپلكس اصلي، عطر، مزه،رنگ وظاهر را مي سازد. تأثير مواد غذايي به طور انفرادي 1-14-تاثير عناصر غذايي پرمصرف 1-1-14- اثر ازت ازت براي رشد گياهان خيلي مهم بوده و ذر بيشتر مواد مهم گياهي كلروفيل، نوكلئوتيد، هورمون ها، پروتوپلاسم، ويتامين ها و غيره وجود دارد. محصول چاي شامل برگهاي آن مي باشد، بنابراين گياه چاي، حساس به كاربرد كود ازته مي باشد. كود ازته در يك وضع مناسب 3 تا 4 هفته پس از استفاده، شروع به اثرگذاري مي كند. براي چاي در جاي غيرسايه افزايش محصول كاملاً متناسب با مقدار ازت مصرفي است. اين اثر خطي با مصرف ازت بيش از 15 كيلوگرم در هكتار مستثني مي باشد. مصرف بيش از حد ازت ممكن است غيراقتصادي بوده و تأثير منفي داشته باشد و اين، بستگي به ساير مواد غذايي دارد. اثر سايه در ارتباط با جذب ازت پيچيده است و تيپ و ميزان سايه تأثير عمده اي بر اين فرايند دارد. معمولاً به ازاي هر كيلوگرم تزت مصرفي، بين 4 تا 8 كيلوگرم چاي خشك به دست مي آيد. محصول بهدست آمده بستگي به زمان مصرف ازت دارد. گزارش شده كه ازت به كار رفته قبل از باز شدن جوانه در پايان زمستان فتوسنتز را براي مدتي افزون يمكند و نيز مشخص گرديده كهچاي، ازت آمونياكي را بهتر از ازت نيتراتي جذب مي كند و سولفات آلومينيوم SA مسزان محصول را بيش از مصرف آمونيوم نيترات AN يا آمونيوم كربنات افزايش مي دهد. بايد توجه داشت كه محلولپاشي اوره روي بوته ها براي گياه چاي ايده آل مي باشد. در 55-05 =PH ميزان محوصل با كاربرد اوره، سولفات آمونيوم و كلسيم آمونيوم نيترات كاهش مي يابد. منو يا دي آمونيوم فسفات بيشتر به صورت كودهاي مكمل در سطح وسيع بهكار يم رود. 2-1-14- اثر فسفر فسفر براي رشد ضروري بوده و نقش مهمي در تشكيل چوب و ريشه دارد. اين عنصر در تبديل انرژي، شركت در متابوليسم چربيها، در فرآيند تنفس و استفاده ازت نيز لازم بوده و در تركيب نوكلئوئيك اسيد، فسفوليپيدها و آنزيمها به كار رفته است. فسفر در گياه خيلي متحرك بوده وبه نقاط حياتي كه فعاليت فتوسنتتيك بيشتر بوده متقابل ميگردد، بنابذاين در برگهاي جوان در غلظت بالايي يافت مي شود. مقدار فسفر خارج شده از محصول در مقايسه با ازت و پتاسيم كم است. استفاده از فسفر در خاك موقعي كه اسيديته آن بين 55 و 7 باشد به بيشترين حد مي رسد. چنانچه اسيديته از 55 كاهش يافته و از 7 تجاوز كند بهره بروري آن تقليل مي يابد.در خاكهاي خيلي اسيدي فسفر با هيدروكسيدهاي آهن و آلومينيوم تركيب شده و توليد مواد غير محلول در آب را كرده كه غيرقابل استفاده براي گياه است لذا افزايش فسفر در زراعت چاي مواجه با مشكلاتي در خاكهاي اسيدي مي شود. تأثير كوردهاي فسفره بيشتر روي گياهان جوان در خزانه ها يا در موقع نشاء كاري، براي بذرگيري و قلمه گيري از بوته هاي مادذي متداول است. آزمايشي كه طي آن سوپر فسفات در چاله هايي با خاك اسيدي بهكار رفته، نشان داده است كه به طور متوسط 37% هرس كردن در آنها افزايش يافت و كود نبايد در تماس با ريشه باشد. مصرف كود در رديفهاي نزديك ريشه ها به آنها صدمه زده و مانع رشد گياه مي گردد. در حاليكه تأثير مثبت بالايي ازاختلاط كود با شامل 16 صفحه فایل word قابل ویرایش
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت
برچسب ها : #


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها