تحقیق و کار عملی در مورد آشنايي با ساختار ميكروسكوپ + فایل ورد قابل ویرایش كاربا ميكروسكوپ 1 ـ به ميكروسكپي كه در اختيار شما قرار مي گيرد يا به تصوير آن ، خوب نگاه كنيد و آن را با شكل مقايسه كنيد ، چه تفاوتي مشاهده مي كنيد ؟ قبل از كار با ميكروسكوپ ، نام بخش هاي مختلف ان را به خاطر بسپاريد . 2 ـ براي آن كه اشيا را كه زير ميكروسكوپ ببينيد ، بايد ابتدا انها را روي تيغه شيشه اي مخصوصي قرار دهيد و روي آن را با تيغك شيشه اي بپوشانيد . معلم شما يك نمونه آماده شده را در اختيار شما قرار خواهد داد .