تحقیق درس اندیشه اسلامی (۲) از پودمان دروس عمومی علل ظهور ادیان و علت آغاز و پایان رسالت پیامبران، اهداف و قلمرو دین و شناخت و ارتباط ادیان الهی با هم (یهودیت، مسیحیت و دین مبین اسلام) نام درس: اندیشه اسلامی (۲) نام پودمان : دروس عمومی نام و نام خانوادگی دانشجو : رشته تحصیلی: مدیریت خانواده به روش غیر حضوری شماره دانشجویی : کد ملی : نیمسال اول96- 1395