اجتماعی شدن کودک اجتماعی شدن کودک 28 صفحه مقدمه ................................................................................................. اجتماعی شدن و دور زندگی ............................................................. رشد اولیه کودک ............................................................................... رشد ارداکی ........................................................................ کودک گریه و لبخند ............................................................ کودک و مادر ..................................................................... پیدایش واکنشهای اجتماعی ............................................................... دلبستگی و محرومیت ........................................................... اجتماعی شدن کودک ........................................................... نظریه های رشد کودک ..................................................................... نظریه فروید........................................................................... نظریه جی . اچ . میر .............................................................. نظریه پیاژه ............................................................................ ارتباط میان نظریه ها ........................................................................ عوامل اجتماعی شدن ......................................................................... دوره زندگی ....................................................................................... منابع و مآخذ.......................................................................................