پرسشنامه وضعیت مسکن این پرسشنامه در قالب فایل word و 3 صفحه می باشد.