شاخص های سنجش نابسامانی اجتماعی این شاخص در قالب فایل word و 1 صفحه می باشد.