مشکلات نظام آموزشی کشور این شاخص در قالب فایل word و 1صفحه می باشد.