پرسشنامه نزاع و درگیری جمعی این پرسشنامه در قالب فایل word و 2 صفحه می باشد.