پرسشنامه سنجش میزان پارتی بازی این پرسشنامه 1 صفحه و در فرمت فایل word می باشد.