پرسشنامه گلاک و استارک این پرسشنامه 2 صفحه و در قالب فایل word می باشد.