پرسشنامه عدالت اجتماعی این پرسشنامه 2 صفحه و در قالب فایل word می باشد.