پرسشنامه اعتماد اجتماعی شوسلر این پرسشنامه 1 صفحه و قالب فایل word می باشد.