پرسشنامه کنترل کار گانستر و دوایر این پرسشنامه 2 صفحه و در قالب فایل word می باشد.