بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران صدور برگ تشخيص و محاسبه ماليات متعلقه راهنمائىهاى مالياتى ضمائم اظهارنامه تأمين دليل و اظهارنامه تأمين دليل مادهٔ ۱۴۹ مادهٔ ۱۵۰ مادهٔ ۱۵۱ مادهٔ ۱۵۲ مادهٔ ۱۵۳ مادهٔ ۱۵۴ مادهٔ ۱۵۵ مادهٔ ۱۵۶ مادهٔ ۱۵۷ منابع