تاریخ و فرهنگ و زبان ترکها مخصوصا اذربایجان دردوجلد کامل این کتاب یک کتاب کامل میباشد که به شرح کامل زبان وتاریخ و فرهنگ همه ترکان میپردازد که در دو جلد تهیه شده که هر دو جلد را با یک خرید به قیمت ناچیز بخرید