بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


مقاله درباره مشاوره و مديريت

مقاله درباره مشاوره و مديريت


مقاله درباره مشاوره و مديريت لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداددصفحه:10 چكيده مؤسسه اي كه علاقه مند به دگرگوني است، لاجرم دست نياز به سوي مراكزي دراز خواهدكردكه او را دراين راه ياري دهند و به اين ترتيب مشاوره مديريت ضرورت وحقانيت مي يابد. همچنين مديران ارشدبراي حفظ بالندگي سازمان ضروري است كه جلساتي رابراي دادن مشاوره به مديران جزء برنامه ريزي كنند. اجراي مشاوره ها به منظور آگاه كردن مديران از وظايف خويش،بيان روشهاي برخورد با ستانداردهاي مورد نياز وبيان عملكردهاي واقعي است. داشتن دانش ومعلومات درموردفنون و مهارتها وتكنيك هاي مشاوره اي،همچنين قابليتها وتوانائي به كارگيري آنهابراي مديران، به منظورانجام دادن وظايفشان ضرورت دارد. روشهاي استفاده شده در مشاوره شامل روشهاي دستوري ، روش غير دستوري و درحد وسط روش تركيبي هستند. در يك تقسيم بندي كلي مشاوره ها را مي توان به دو دسته مشاوره شخصي و مشاوره هاي شغلي تقسيم بندي كرد. دراين مقاله به بررسي وتشريح انواع خدمات مشاوره اي كه دريك سازمان وموسسه انجام مي شوند خواهيم پرداخت. اهداف مشاوره هدف كلي مشاوره، ياري دادن به مديران وكاركنان است تا قادر باشند در فضاي اعتمادبه نفس، تفاهم وتوانائي براي كاراثربخش، رشد و پرورش يابند. انجام اقدامات مشاوره اي به كاركنان ياري مي دهد تا از عهده حل دشواريها و مشكلات خود برآيند و در نهايت به بهتر شدن كاركرد سازماني مي انجامد. اجراي مشاوره ها به منظور آگاه كردن مديران از وظايف خويش،بيان روشهاي برخورد با استانداردهاي مورد نياز وبيان عملكردهاي واقعي هستند. مشاوره و مديريت: مشاوره و راهنمائي جزء ذات مديريت در هرزمان ودرهرمكاني است، به گونه اي كه مشاوره صحيح وموثر يك مدير، مي تواند بسياري از سوء تفاهمها راحل كند،همچنين باعث افزايش و بهبود انگيزه هاي شخصي و گسترش و پيشرفت كارهاي گروهي شود.مشاوره فرصتي را براي مديران ايجاد مي كند تا با كاركنان خويش صحبت كرده و بيشتر از نگرانيها ومشكلاتي كه آنها در سازمان باآن روبه رو هستندآگاهي يابند. كاركنان ومديران جزءدرسازمانهاوادارات هرروزبامشكلات مختلفي دست به گريبان خواهندبودكه راهنمائي و مشاوره موثروبه موقع مي تواند درحل مشكلات به آنها كمك كرده تا بتوانند قابليتها و ظرفيت كاري خود را به مرحله اجرا در آورند.اين مشاوره ها و رهنمودها لزوما نياز به صرف ساعات زيادي ندارند،بلكه در برخي از مواقع با صرف چند دقيقه مي تواند موثر واثربخش باشد ومشكلات زيادي را حل كند.مشكلات داراي ابعادمختلفي نظير،تنفروبيزاري ازمسئوليت خود، مشكلات روحي ورواني ،مشكلات خانوادگي ومالي هستند. به طور كلي دلايل برگزاري يك جلسه مشاوره وراهنمائي براي مديران جزء و كارمندان از طرف مديران ارشد عبارتند از: بيان وتوضيح روشهاي گسترش كارهاي گروهي؛ دادن آگاهي لازم به كارمندان در موردعملكردهاي عالي وخوب و اقدامات نامطلوب آنها؛ كمك كردن به كاركنان براي هماهنگ ساختن خويش با استانداردها وقوانين سازماني؛ كمك كردن به كارمندان براي حل مشكلات شخصي؛ تشويق كاركنان به دليل كارايي وعملكردهاي خوب آنها. درهنگام راهنمائي ومشاوره،مدير بايستي نشان دهدكه اواحساسات وعملكردهاي زيردستان خودرادرك مي كند. او بايستي خودرادرموقعيت مديران جزءوباآن آمادگي وتجربه آنها در نظر بگيرد.او بايستي تلاش كند تا مواردي را درك كند كه براي كاركنان مهم وحساس است. مديران هنگام پذيرش كاركنان براي انجام مشاوره، بايستي به گونه اي رفتار كنند كه آنها بتوانند احساسات واقعي خود را بيان كنند. به عبارت ديگر، مشاوره و راهنمائيهاي موثر مي تواند يك كارمند را از فشارهايي كه هم براي خودشخص و هم براي آن سازمان مضر است، آزادسازد. براي انجام مشاوره هاي موثر و كارامد، مديران بايستي يك سري قواعدي را رعايت كنند كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد: داشتن تخصص ومهارت در زمينه مشاوره؛ مسئوليت طلبي ومسئوليت پذيري در وظايف واگذار شده؛ تصميم گيريهاي به موقع وصحيح؛ شناخت دقيق خود و جست جوي راههاي اصلاح خود؛ شناخت كاركنان انجام اقدامات مراقبتي براي بهزيستي و آرامش آنها؛ آگاه سازي كاركنان (در مورد زمان ،مكان ودلايل مشاوره)؛ گسترش حس مسئوليت پذيري در كارمندان؛ انجام وظايف و مسئوليتهاي خويش كه شامل سرپرستي،آگاه ساختن و وفاداري است؛ تربيت و آموزش كارمندان؛ استفاده وبه كارگيري مديران جزء با در نظر گرفتن قابليتها و توانائيهاي آنها. محدوديتهاي مديران در مشاوره انجام يك مشاوره صحيح ومطلوب به عوامل مختلفي وابسته است. داشتن دانش ومعلومات درموردفنون و مهارتها وتكنيكهاي مشاوره اي،همچنين قابليتها وتوانائي به كارگيري آنهابراي مديران، به منظورانجام دادن وظايفشان ضرورت دارد.هر چه مديران معلومات وتجارب بيشتري را كسب كنند ، در انجام مسئوليتهاي مشاوره اي خود بهتر وتواناتر عمل مي كنند. مديران به عنوان يك مشاوربايك سري محدوديتهايي روبروخواهند بود.آنها به هرشخصي ودرهرشرايطي نمي توانند كمك كنند.حتي مشاوران حرفه اي كه داراي درجات ومقامي درزمينه مشاوره نيز هستند، همگي آنها توانائي حل مشكلات وكمك رساني به هركارمندي راندارند. مديران بايستي براي شناخت محدوديتهايشان، آموزش ومهارت لازم راببينندتا بتوانند كمك موثرتري رابه زير دستان برسانند. رفتار مديردرمشاوره: براي اينكه مشاور اقدامات موثرتري را انجام دهد وي بايد در تمامي امور شخصي وحرفه اي، اصول اخلاقي ورازداري را رعايت كند.همچنين بايد ، احتياجات شغلي و محدوديتها وقابليتهاي كاركنان سازمان را شناخته و بهترين روش مشاوره راكه كاركنان با آن راحت هستند،تشخيص دهد. روشهاي مشاوره: به تعدادمشاوران ، راههاي مختلفي براي مشاوره وجود دارد. مديران موثر و كارآمد هرگز از روشهاي يكسان براي مشاوره كاركنان استفاده نمي كنند.روشهاي استفاده شده در مشاوره شامل روشهاي دستوري ، روش غير دستوري و درحد وسط روش تركيبي هستند . انتخاب اين روشها به نيازهاي مديران بستگي دارد. در طول جلسه مشاوره، مديران براي انتخاب روش مورد نظر خود بايد انعطاف پذير باشند. نوع مشكلات، شخصيت كاركنان، محيط فيزيكي و زمان در انتخاب روش مورد نظر تاثير مي گذارند . الف) روش دستوري: روش دستوري در مشاوره ، مشاور محور است. اين يك روش ساده وسريع براي حل مسائلي است كه احتياج به راه حل كوتاه مدت دارند . در اين روش فرض مي شود كه مدير مهارتها و دانش لازم رابراي حل يك مشكل وارائه پيشنهادهاي مربوطه را دارد.دراين روش مدير بيشتر صحبت مي كند، مشكلات را بيان مي دارد، دلايل را مشخص مي سازد، پيشنهاداتي را ارائه مي دهد و مواردموجود را ليست مي كند .همچنين او نصيحت مي كند ، راه حل پيشنهاد مي دهد و به كاركنان مي گويدكه چه اقداماتي را بايد انجام دهند. اين روش در صورتي مناسب است كه يك كارمند مهارت لازم را براي حل مشكل نداشته باشديا اينكه او بي تجربه بوده و احتياج به هدايت ومشاوره داشته باشد. اغلب كاركنان اين روش مشاوره را ترجيح مي دهند. ب) روش غير دستوري: روش غير دستوري براي مشاوره كارمند محور است . مشاور به گونه اي عمل مي كند كه كارمند مسئوليت حل مشكل را به عهده گيرد.اين روش ساده تراست و بيشتر برخود شناسي متمركز است بنابراين به زمان بيشتري نياز دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 13

علوم انسانی » تاریخ و ادبیات
برچسب ها : #

#


دانلود رایگان ورد درباره ی بیمه پاورپوینت ابن سینا متن درس کوشا و نوشا دوم دبستان دانلود رایگان کتاب القطره pdf دانلود رایگان حل مسائل صنعتی 1 عثمانی فایل صوتی دو قرن سکوت سیب رد میرکال دانلود کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی شهری مجتهدزاده دانلود کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی شهری مجتهدزاده سیب رد مراکل دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی دانلود کتاب مبانی الکترونیک دیجیتال دکتر مهدی صدیقی فایل صوتی افزایش قد اهنگ مسعود جلیلیان تنها بزاری اهنگ مسعود جلیلیان تنها بزاری دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری اموزش کمباین سمپو دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری دانلود رایگان جزوه مواد هسته ای استاد خانچی ورژن بی کلام ثانیه ها دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری حل مشکل دما بالاست J7 نحوه عیب یابی محافظ یخچال دانلود اهنگ ما دل میبازیم دریا دریا چگونه می توانیم باعث نواوری وشکوفایی کشورمان باشیم دانلود کتاب تشخیص های پرستاری ناندا علوم ششم جنگل برای کیست دانلود اهنگ ما دل میبازیم دریا دریا دانلود اهنگ ما دل میبازیم دریا دریا آموزش زناشویی دانللود اهنگ بی کلام همدم معین eq88 mb v2.2 firmware آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم دانلود آلبوم خالک طلا تاجمیری دانلودکتاب نظریه های یادگیری سیف نقشه dem خمین دانلود بی کلام باور کن گوگوش طنز صمدوممد بنام آرشین مالی دانلود کمپاس فلامنکو اندروید دانلودنسخه کامل خرسهای محافظ جنگل دوبله فارسی دانلودنسخه کامل خرسهای محافظ جنگل دوبله فارسی فرم مساعده از حقوق چگونه آلتی درازتر داشته باشیم نقشه ایران به تفکیک استانها نقشه شهری فیروزکوه تحلیل موشک باees نمونه سوال درس به درس انگلیش تایم 2 دانلود برنامه سوبرا دانلودکتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر علی سیف نمونه فایل برنامه ریزی تولید دانلود اهنگ بی کلام تو بارون که رفتی قمیشی ساخت کیسه بوکس ایستاده در خانه حل المسائل تجهیزات پزشکی وبستر کلاغ سپید نهم رایگان بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج دانلود رایگان حل مسائل صنعتی 1 عثمانی مقاله دانستنیهای یک نظامیpdf