رومن رولان و گاندی: مکاتبات و خاطرات رومن رولان و گاندی: مکاتبات و خاطراتمترجم: حسن تقی زاده میلانی مکان چاپ: انتشارات عصر جدید