پروژه مبدل‌های کاتاليزوري عملكرد يك واكنشگر بطور ساده بدين گونه است كه گازهاي خروجي ناشي از احتراقCO2) ،H2O، N2 ،O2 ،H2 ،NOx ،HC ،CO ( پس از ورود به واكنشگر جذب سطوح موجود در واكنشگر مي شوند و در جوار فلزات كاتاليزوري واكنش انجام ميدهند.