بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات


کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95 فصل اول: مقدمهاي بر هوش مصنوعی ما انسانها لقب انسان هوشمند را به خود دادهایم. علت این نامگذاري، اهمیت بسیار زیاد توانایی فکـري اسـت. دانشـمندان هـزاران سال است که تلاش میکنند نحوهي فکر کردن انسان را کشف کنند، یعنی چگونه یک انسان میتواند حس کند، بفهمد، پیشبینـی کند و در جهانی بسیار بزرگتر و پیچیده تر از خود تغییر ایجاد کند. رشته ي هوش مصنوعی از این هم فراتر رفته و نه تنهاي براي درك موجودات هوشمند تلاش میکنـد بلکـه قصـد دارد موجـوداتی هوشمند نیز بسازد اصطلاح هوش مصنوعی در سال 1956، پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد. رشته هایی نظیر فلسفه، ریاضـیات، اقتصـاد، عصـب شناسی، روانشناسی، مهندسی کامپیوتر، نظریه کنترل، سایبرنتیک و زبانشناسی به طور بنیادي در نظریات و دیـدگاههـاي هـوش مصنوعی تأثیرگذار بوده اند- طبق شکل 1ـ 1 تعاریف هوش مصنوعی به چهار دسته تقسیم شدهاند که در ادامه این فصـل هـر یـک از ایـن چهـار رویکـرد مـورد بررسی قرار میگیرند عملکرد انسانی: رهیافت تست تورینگ تست تورینگ که توسط آلن تورینگ (1950) مطرح شد، تعریف عملکرد قابل قبولی را از هوش ارائه میکند. به جاي ارائـه لیسـتی طولانی و بحثانگیز جهت مشخص کردن میزان هوش، تورینگ تستی را مطرح کرد. در این تسـت، کـامپیوتر توسـط فـردي مـورد آزمایش قرار میگیرد، بهطوريکه این فرد دور از کامپیوتر قرار دارد، کامپیوتر به پرسشهاي مطرح شده پاسخ میدهد. تست وقتـی پایان مییابد که این شخص نتواند تشخیص دهد که پاسخدهنده یک انسان یا چیز دیگري است. برنامهنویسی کردن کامپیوتري کـه بتواند این کار را انجام دهد، به تلاش زیادي نیاز دارد. چنین کامپیوتري باید قابلیتهاي زیر را داشته باشد: پردازش زبان طبیعی، تا به راحتی بتواند با انگلیسی محاورهاي ارتباط برقرار کند. نمایش دانش، تا آنچه را که میداند یا میشنود ذخیره کند. استدلال خودکار، تا با استفاده از اطلاعات ذخیره شده، به پرسشها پاسخ دهد و نتایج جدیدي بهدست آورد. یادگیري ماشین، تا با شرایط جدید سازگار شود و الگو را کشف و برونیابی کند. سیستمهایی که عقلانی فکر میکنند سیستمهایی که مشابه انسان فکر میکنند مطالعه تواناییهاي ذهنی از طریق مدلهاي محاسباتی (چارنیاك و مک درمات، 1985) مطالعه محاسباتی که منجر به درك و استدلال میشود (ونیتون، (1992 تلاشی جدید و هیجانانگیز براي ساخت کامپیوترهاي متفکر، ماشینهاي متفکر و باحس کامل (هاکلند، )1985 خودکارسازي و فعالیتهاي مرتبط با تفکر انسان، فعال یتهایی مثل تصمیمگیري، حل مسئله، یادگیري و ... (بلمن، 1978) سیستمهایی که عقلانی عمل میکنند سیستمهایی که مشابه انسان عمل میکنند هوش محاسباتی، مطالعه طراحی عاملهاي هوشمند است (نیل و همکاران، )1998 AI به رفتار هوشمندانه در هواپیما مربوط می شود (نیلون، )1998 هنر ساخت ماشینهایی که کارهاي را انجام میدهند که آن کارها توسط انسان با فکر کردن انجام میشوند (کورزویل، )1990 مطالعه براي ساخت کامپیوترها براي انجام کارهایی که فعلاً انسان آنها را به بهتر انجام میدهد (ریچ و نایت، 1991) شکل 1-1 چهار دسته از تعاریف هوش مصنوعی تست تورینگ از تعامل فیزیکی بین محقق و کامپیوتر اجتناب میکند، زیرا شبیهسـازي فیزیکـی فـرد بـراي هوشـمندي، ضـروري نیست. تست کامل تورینگ شامل سیگنال ویدیویی است که محقق از طریق آن میتواند تواناییهاي ادراکی آزمون دهنده را تسـت کند. براي عبور از تست کامل تورینگ، کامپیوتر به موارد زیر نیاز دارد: بنیایی کامپیوتر، براي درك اشیاء و روباتیک، براي دستکاري اشیاء و جابه جایی آنها. مخالفین تست تورینگ بر این اعتقادند که براي سنجش هوشمندي، همواره نیاز به عملکرد مانند آن موجود نیست. به عنوان مثـال هواپیماي ساخته شده توسط برادران رایت مانند پرندهها با بال زدن پرواز نمیکرد بلکه طبق اصول آیرودینامیـک بـه پـرواز درآمـد، همچنین آنها هدف تلاش خود را ساختن ماشینی تعریف نکردند که آنقدر شبیه کبوتر پرواز کند که کبوترهاي دیگر را فریب دهد. تفکر انسانی: رهیافت مدلسازي شناختی اگر بخواهیم بگوییم برنامهاي مثل انسان فکر می کند، باید با چگونگی فکر کردن انسان آشنا باشیم. لذا بایـد بـه چگـونگی عملکـرد مغز انسان بپردازیم. دو روش براي این کار وجود دارد: * درونگرایی (سعی کنیم به افکار خود پی ببریم) * تجربیات روا نشناسی اگر تئوريهاي دقیقی راجع به ذهن خود داشته باشیم، میتوانیم آنها را به برنامه کامپیوتري تبدیل کنیم. اگر ورودي هـاخروجیهـا و رفتارهاي زمانبندي برنامهها با رفتارهاي متناظر انسان تطبیق کند، نتیجه میگیریم که بعضی از راه کارهاي برنامـههـا، در انسـان نیز کاربرد دارد. بهعنوان مثال، آلن نیوئل و هربرت سیمون که GPS (حلکننده مسئلههاي عمومی) را ایجاد کردند، اعتقاد نداشـتند که برنامه آنها مسئلهها را به درستی حل کند. آنها سعی کردند ردیابی مراحل استدلال برنامه را با مراحل حل مسئله توسـط انسـان در یک مسئله، مقایسه کنند. علم شناخت که علمی میان رشتهاي است، مدلهاي کامپیوتريِ هوش مصنوعی و فنون تجربـی روان- شناسی را با هم ترکیب کرده تا فرضیه هاي دقیق و آزمونپذیر از عملکرد ذهن انسان به دست آورد سؤالات چهار گزینهاي فصل اول -1 کدامیک از جملات زیر نادرست است؟ 1) در نگرش قوانین تفکر، تأکید عمده بر روي استنتاجهاي صحیح است. 2) تولید استنتاجهاي صحیح قسمتی از وجود یک عامل عقلانی است. 3) عقلانی بودن مساوي با استنتاج منطقی است. 4) مواردي از رفتار منطقی وجود دارند که نمیتوانند به صورت استدلالی بیان شوند تا قادر به ذکر با استنتاج گردند. -2 کدامیک از گزینه هاي زیر نادرست است؟ 1) رسیدن به منطق کامل و انجام عمل صحیح در محیطهاي پیچیده همواره امکانپذیر نیست. 2) استنتاج صحیح تنها فرآیند صحیحی براي حصول منطقی بودن است و نه شرط لازم. 3) منطقی عمل کردن شامل منطقی فکر کردن، استدلال و استنتاج نیز میباشد. 4) عقب کشیدن دست از یک اجاق داغ یک رفتار منطقی براساس استنتاج و استدلال است. -3 تعریف زیر در کدام گروه از تعاریف قرار میگیرد؟ مطالعه ي محاسباتی که امکان مشاهده، استدلال و عمل را فراهم میکند. 1) عملکرد منطقی 2) تفکر منطقی 3) عملکرد انسانگونه 4) تفکر انسانگونه -4 آزمون تورینگ در کدام حیطه قرار میگیرد؟ 1) عملکرد عقلانی 2) تفکر عقلانی 3) عملکرد انسانگونه 4) تفکر انسانگونه -5 برنامه GPS کدامیک از تعاریف هوش مصنوعی را یادآور می ؟شود 1) عملکرد عقلانی 2) تفکر عقلانی 3) عملکرد انسانگونه 4) تفکر انسانگونه هوش مصنوعی پاسخ سؤالات چهارگزینهاي فصل اول -1 گزینه ي 3 صحیح است. استنتاج صحیح به معناي عقلانیت کامل نیست، زیرا اغلب وضعیتهایی وجود دارد که هیچ کـار درسـتی بـراي انجـام دادن وجـود ندارد، در حالی که باید کاري صورت گیرد. (مانند عقب کشیدن دست از یک اجاق داغ) -2 گزینه ي 4 صحیح است. -3 گزینه ي 2 صحیح است. -4 گزینه ي 3 صحیح است. -5 گزینه ي 4 صحیح است. برنامهي GPS توسط آلن نیوول و هربرت سیمون نوشته شد و تلاش برنامهي آنها بر حل مسائل به نحوي بود که انسان مسـأله را بـا استدلال حل میکند. نوع فایل:Pdf سایز: 4.17 mb تعداد صفحه:214
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 6

فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT
برچسب ها : #

#

#

#

#

#


دانلود رایگان ورد درباره ی بیمه پاورپوینت ابن سینا متن درس کوشا و نوشا دوم دبستان دانلود رایگان کتاب القطره pdf دانلود رایگان حل مسائل صنعتی 1 عثمانی فایل صوتی دو قرن سکوت سیب رد میرکال دانلود کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی شهری مجتهدزاده دانلود کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی شهری مجتهدزاده سیب رد مراکل دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی دانلود کتاب مبانی الکترونیک دیجیتال دکتر مهدی صدیقی فایل صوتی افزایش قد اهنگ مسعود جلیلیان تنها بزاری اهنگ مسعود جلیلیان تنها بزاری دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری اموزش کمباین سمپو دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری دانلود رایگان جزوه مواد هسته ای استاد خانچی ورژن بی کلام ثانیه ها دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری حل مشکل دما بالاست J7 نحوه عیب یابی محافظ یخچال دانلود اهنگ ما دل میبازیم دریا دریا چگونه می توانیم باعث نواوری وشکوفایی کشورمان باشیم دانلود کتاب تشخیص های پرستاری ناندا علوم ششم جنگل برای کیست دانلود اهنگ ما دل میبازیم دریا دریا دانلود اهنگ ما دل میبازیم دریا دریا آموزش زناشویی دانللود اهنگ بی کلام همدم معین eq88 mb v2.2 firmware