روابط آب، خاک و گیاه مقاله کشاورزی با عنوان روابط آب، خاک و گیاه در فرمت ورد در 31 صفحه و حاوی مطالب زیر می باشد: * روابط آب و خاک و گياه * پتانسیل آب * آب قابل استفاده خاک * جذب و حرکت آب * تبخیر و تعرق (Evapotransopiration) * عوامل محیطی مؤثر بر تبخیر و تعرق * عوامل گیاهی مؤثر بر تبخیر و تعرق * تبخیر و تعرق بالقوه(Potential evapotranspiration) * تنش کمبود رطوبت * تنظیم فشار اسمزی Osmotic adjustment * عکس العمل روزنه ها به تنش رطوبت * اثرات تنش آب بر عملکرد * بازده مصرف آب