پایان نامه پهنه بندی (بررسی پراکنش مکانی) خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و عناصر کم مصرف (ریزمغذی-عناصر میکرو) در خاکهای استان گیلان این محصول در 135 صفحه تایپی به همراه شکل جدول نمودار بوده که شامل بخشهای زیر میباشد 1- بررسی منابع 2- مواد و روش ها 3-نتایج و بحث 4- پیشنهادات 5- قهرست منابع