نقشه 1:250000 زمین شناسی اردبیل نقشه با مقیاس 1:250000 منطقه اردبیل همراه با راهنما و آبراهه ها .