نقشه 1:250000 زمین شناسی بجنورد نقشه با مقیاس 1:250000 منطقه بجنورد همراه با راهنما و آبراهه ها