دانلود شیپ فایل رده های خاک (خاک شناسی) استان کرمان GIS این فایل شامل رده های غالب خاک استان کرمان به صورت فایل جی آی اس (GIS) می باشد.