نحقیق کامل و مفصلی در مورد بررسی ویژگی های هندسی و کینماتیکی چین های رسوبات منشور افزایشی مکران حدفاصل منطقه تنگ سرحه تا نیک شهر تحقیقی کامل و قوی همراه با نتیجه گیری و منابع وعکسهای منطقه دارای 17 صفحه